Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Nog­le sko­ler væl­ger at plan­læg­ge rul­len­de ind­sko­ling med alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning på stam­hold, ‘far­ve­hold’ og tvær­fag­li­ge hold. Men det kan gøres mere enkelt og over­sku­e­ligt – både for ele­ver og lære­re. Alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning med man­ge skif­ten­de hold kan være et udtryk for, at sko­len ønsker at til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så den til­go­de­ser hver enkelt elev bedst muligt. […]

Læs mere ...
Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bladet Skolestart anmelder …

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊 ”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.” Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion man har. De fle­ste idéer kan benyt­tes på alle årgan­ge. Der er god inspira­tion at hen­te til plan­læg­ning på alle klas­se­trin. En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog. […] Bogen bug­ner af nye red­ska­ber, der løf­ter […]

Læs mere ...
Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne. I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men […]

Læs mere ...
Bevægelse i undervisningen

Lettere overgang fra børnehave til skole

Det er muligt at ska­be en meget let­te­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. I bør­ne­ha­ven er alle børn i gang med man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter på sam­me tids­punkt, og bør­ne­ne har lært at væl­ge, hvad de nu har lyst til at lave. Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, er den del bragt med […]

Læs mere ...

Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Anmel­del­se Bør­ne­ha­ve­klas­se­for­e­nin­gen For­fat­ter­ne kom­mer i bogen omkring de emner, der er oppe i tiden; klas­se­le­del­se,  aner­ken­del­se, inklu­sion, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, klas­se­triv­sel, respekt for bar­net, ansvar­li­ge og gla­de børn og ikke mindst ind­dra­gel­se af for­æl­dre­ne. Kan man ønske sig mere af én bog? Jeg tror det ikke! Citat fra anmel­del­sen  

Læs mere ...