Evalueringer: Skab overskud i hverdagen

Du har mulig­hed for at se alle eva­lu­e­rin­ger fra en sko­le eller et åbent kur­sus. Læs også skole­le­der­nes eva­lu­e­rin­ger. Du kan også se til­ba­ge­mel­din­ger fra kur­set Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen.

Find et kur­sus nær mig Få kur­sus på sko­len

Se kursusevalueringerne fra hele landet

Fan­ta­stisk inspi­re­ren­de – tan­ke­væk­ken­de intro­duk­tion. Utro­ligt rart, at det er prak­sisnært og direk­te kan over­fø­res til egen under­vis­ning.

Stør­ste øjenåb­ner for mig var, da vi selv skul­le til at være ele­ver; straks spid­se­de jeg ører + øjne og led­te efter mit eget navn på tav­len for at se efter, hvad lære­ren hav­de tænkt sig pas­se­de til mig. Jeg synes utro­ligt godt om, at ske­ma­et er visu­elt og med tids­an­gi­vel­ser og kun­ne mær­ke effek­ten på egen krop. Det var en dej­lig ople­vel­se at være ”elev” og føle sig tryg!

Skønt at alt er rele­vant og kon­kret. Glæ­der mig til at prø­ve tin­ge­ne af på sko­len.

Bir­git­te Jakob­sen
Ulstrup Sko­le

***

Jeg har fået en ind­sigt i, hvor­dan en lærer arbej­der. Man­ge af mine kol­le­ga­er bru­ger i for­vej­en de arbejds­pro­ces­ser, jeg har hørt om i dag, og jeg har nu fået et stør­re ind­blik i, hvor­dan de bru­ger dem. Og jeg føler der­med, at jeg som pæda­gog bed­re kan støt­te op om under­vis­nin­gen.

Pæda­gog
Haresko­vens Lil­lesko­le

***

Meget spæn­den­de og inspi­re­ren­de kur­sus.

Kon­kret og prak­sisnært.

Skarp på de pro­blem­stil­lin­ger vi står med til dag­ligt i sko­len.

Kur­sus­del­ta­ger

***
Chri­sti­na har arbej­det med Uge­ske­ma i 7–8 uger i en ny 6. klas­se og har efter­føl­gen­de været på kur­sus.

Brik­ker­ne er fal­det på plads på kur­sus­da­gen, og jeg har fået red­ska­ber.

***

Det har været en meget god dag med en mas­se inspira­tion.

Det har givet mig et godt ind­blik og man­ge ide­er til, hvor­dan jeg kan udfø­re min under­vis­ning.

Det har været en stor hjælp at få ide­er til indret­nin­gen af klas­se­lo­ka­let.

Jeg glæ­der mig meget til at få afprø­vet alt det nye og se, hvor­dan det bli­ver mod­ta­get af ele­ver­ne.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg har som stu­de­ren­de ikke kun­net få svar på hvil­ke meto­der, der både kan inklu­de­re og dif­fe­ren­ti­e­re, når jeg har spurgt mine under­vi­se­re.

Det har jeg nu!

Meto­den giver tid til at give ele­ver­ne feed­ba­ck, og jeg mener at kun­ne se, at lysten til læring kan beva­res og opti­me­res.

Jeg tæn­ker på, at også 2‑sprogede vil have for­del af meto­den.

Anne Dor­te Hau­sted

***

Mine for­vent­nin­ger til kur­set blev til ful­de opfyldt.

Jeg hav­de på for­hånd læst bogen og intro­du­ce­ret arbejds­for­men i min 2. klas­se i mate­ma­tik.

Jeg hav­de brug for ekstra viden og afkla­ring på nog­le spørgs­mål i for­hold til det vide­re arbej­de med Uge­ske­ma.

Kari­na var meget inter­es­se­ret i at høre om de få erfa­rin­ger, jeg hav­de med, og hav­de man­ge gode råd, jeg kan tage med hjem til det dag­li­ge arbej­de.

Jeg fik god vej­led­ning i for­hold til at være ene om at bru­ge Uge­ske­ma og der­for kun have mate­ma­tik ind­dra­get. Det var ingen hin­dring for at få udbyt­te af arbejds­me­to­den.

Jeg er kun ble­vet mere moti­ve­ret for at få kørt Uge­ske­ma ind som en fast meto­de, ele­ver­ne bli­ver for­tro­lig med, og vil arbej­de for at få fle­re lærere/fag med, så ele­ver­ne får et stør­re felt af valg­mu­lig­he­der i løbet af sko­le­da­gen og der­med give dem mere glæ­de, inter­es­se og enga­ge­ment i arbej­det og under­vis­nin­gen.

Jes­per Kold­by Hår­bøl
Langt­ved Frisko­le

***

Jeg har fået øjne­ne op for en orga­ni­sa­tions­form, der blandt andet kan styr­ke og til­go­de­se ele­ver­nes indre moti­va­tion, så de også lærer at tage ansvar for egen læring og lærer i eget tem­po og niveau.

Det er spæn­den­de, og jeg får lyst til at gå hjem og afprø­ve Uge­ske­ma­et.

Også for­di at det vir­ker til at give mere over­skud i hver­da­gen, fri­gi­ver mere tid til at give feed­ba­ck, mulig­hed for inklu­sion og dif­fe­ren­ti­e­ring i prak­sis.

Mie Ste­in Haas

***

Fun­det en meto­de, der giver struk­tur i hver­da­gen!!

Man­ge ele­men­ter har jeg brugt/bruger jeg, men ikke struk­tu­re­ret.

Ser mulig­he­den for, at ele­ver­ne bli­ver mere moti­ve­ret, akti­ve­ret.

Giver ram­mer­ne til, at ele­ver­ne kan lære at tage ansvar for egen læring.

Giver rammerne/muligheden for, at jeg som lærer har tid til feed­ba­ck og ele­ver med sær­li­ge behov.

Kur­sist

***

Inspira­tion og kon­kre­te idéer/materialer til, hvor­dan jeg differentierer/når alle, moti­ve­rer, fri­gi­ver tid til mig selv, feed­ba­ck, ska­ber et klas­se­rum, hvor der er ro/rart at være, at ele­ver­ne tager ansvar for egen læring, indre sty­ring.

Bir­git­te Schel­de Torp
Søn­der­marks­sko­len

***

 • Inspi­re­ren­de kur­sus i for­hold til arbejds­for­mer samt udnyt­tel­se af plads/lokaler.
 • Jeg kan godt se, hvor­le­des ele­ver­nes moti­va­tion kan øges her igen­nem – min mak­ker og jeg er SÅ klar på at iværk­sæt­te revo­lu­tio­nen 🙂

Beti­na Dam­gaard
Søn­dre Sko­le

***

Det skal da prø­ves af.

Jeg tror, det kan hjæl­pe til at ska­be gode arbejds­va­ner og beva­re lysten til at lære.

Kur­sist

***

Jeg synes, at kurset/metoden giver god mening, og den vir­ker brug­bar i for­hold til mit arbej­de i den under­støt­ten­de under­vis­ning og den fag­li­ge for­dy­bel­se.

Per­son­ligt synes jeg, at intro­duk­tio­nen til meto­den var for lang; Jeg fik lyst til bare at gå i gang med arbej­det, lige­som bør­ne­ne i den nar­ra­ti­ve for­tæl­ling.

Jeg ser nog­le udfor­drin­ger i for­hold til imple­men­te­rin­gen af meto­den i prak­sis, men hvis det vir­ker som lovet, så er det præ­cis det, som jeg mang­ler.

Kur­sist

***

Til trods for at jeg har været i gang med Uge­ske­ma siden august i 1. klas­se, har kur­set åbnet mine øjne for sta­dig nye ”veje” og måder at tæn­ke opga­ver­ne ind i Uge­ske­ma­et på.

Også i for­hold til dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion.

Alt i alt et inspi­re­ren­de kur­sus med god tid til dia­log!

Mere­te Kor­n­bech
Stil­lin­ge Sko­le

***

Jeg har arbej­det med Uge­ske­ma­et siden august i min 1. klas­se. Jeg synes, at det­te kur­sus har givet mig svar på de spørgs­mål, som der kom­mer, når man går i gang. Det har givet mig nye gode idéer, og jeg glæ­der mig til at kom­me hjem på sko­len og afprø­ve dis­se nye til­tag.

Git­te Johan­sen
Lands­grav Frisko­le

***

I arbej­det med opga­ver­ne har jeg hele tiden haft mine ele­ver i tan­ker­ne. Selv­føl­ge­lig har jeg læst opga­ven og for­holdt mig til de beskrev­ne ele­ver og Uge­ske­ma­et.

Det har været meget spæn­den­de at gå igen­nem dine opga­ver og i sam­ar­bej­de med andre drøf­te, reflek­te­re og fin­de svar.

Kur­sist

***

Jeg har brugt Uge­ske­ma i meget lil­le omfang i mate­ma­tik i min 9. klas­se. Jeg har hoved­sa­ligt brugt det til træ­ning i fær­dig­heds­om­rå­det.

Min ople­vel­se er, at ele­ver­ne nyder valg­fri­he­den i for­hold til det de opfat­ter som ked­som­me­li­ge træ­nings­op­ga­ver.

Jeg har i dag fået nye ide­er og inputs til, hvor­dan jeg kan ind­flet­te den mundt­li­ge del af mate­ma­tik­ken i mit Uge­ske­ma. Det er et områ­de, som jeg tid­li­ge­re opfat­te­de som en umu­lig øvel­se.

Jeg tæn­ker, at man kan lave grup­per på tværs af klas­sen, som arbej­der i grup­per om en mundt­lig pro­blem­stil­ling og her­ef­ter frem­læg­ger deres syns­punk­ter.

Jeg har fået en ny opfat­tel­se af klas­se­lo­ka­lets indret­ning. Jeg kan næsten ikke ven­te til jeg skal ned og ”sam­le en 6. klas­se op”. De (og jeg) vil­le elske et alter­na­tivt klas­se­rum med dets mulig­he­der.

Med kur­set i dag har jeg fået ny ”Ugeskema”-energi og føler mig i den grad klar til at kom­me hjem og lave næste uges Uge­ske­ma!

Male­ne Høegh Niel­sen
Nysted Sko­le

***

Super dag!

Nye ide­er – og hvor­dan man kan bru­ge meto­den!

Fedt vi selv fik lov til at prø­ve, så for­står man det 100% 🙂

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det har været meget inspi­re­ren­de at lyt­te til Kari­nas erfa­rin­ger med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Jeg har fået nye ide­er og input til ind­hold i under­vis­nin­gen.

Jeg er ble­vet bekræf­tet i, at Uge­ske­ma giver mere tid til de sva­ge­ste ele­ver og moti­ve­rer langt mere end den tra­di­tio­nel­le under­vis­ning.

Bør­ne­ne er meget gla­de for under­vis­nings­for­men og de arbej­der mål­ret­tet. Uge­ske­ma giver mulig­hed for den, så abso­lut­te, nød­ven­di­ge dif­fe­ren­ti­e­ring!!

Kur­sus­del­ta­ger

***

 • Fan­ta­stisk inspi­re­ren­de! Glæ­der mig til at kom­me i gang!
 • Dej­ligt med prak­ti­ske opga­ver – især afprøv­ning af Uge­ske­ma­et.
 • Det har givet mig tan­ker om, hvor­dan man kan arbej­de med at ele­ver­nes mål er         syn­li­ge og akti­ve for dem.
 • Dej­ligt at høre, at ele­ver­ne tager ansvar (kun efter 14 dage) 🙂

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det har været meget, meget inspi­re­ren­de for mig at få ind­blik i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Som pæda­gog ser jeg vir­ke­lig den­ne under­vis­nings­til­gang som et fan­ta­stisk brug­bart, rele­vant og let­til­gæn­ge­ligt arbejds­red­skab.

– EN GAVE – FORÆRET til den nye Fol­ke­sko­lere­form, og jeg vil ønske for alle Dan­marks
børn, at Uge­ske­ma­et fremad­ret­tet vil bli­ve et imple­men­te­ret omdrej­nings­punkt i den
dan­ske fol­ke­sko­le.

Per­nil­le Roikjer
UCC-kur­sist

***

Jeg hav­de alle­re­de læst bogen og arbej­det med Uge­ske­ma­et i klas­se­trin­ne­ne 1., 4, 7. og 9. Men det var meget inter­es­sant at lyt­te til præ­sen­ta­tio­nen og genop­fri­ske nog­le ting, som man har glemt igen (f.eks. at bru­ge klod­ser­ne mere kon­se­kvent). Des­u­den var jeg meget opta­get af idéen med indret­nin­gen af klas­se­lo­ka­let. Men desvær­re fin­des der kol­le­ger, som tit er mod nye til­tag og det gør det så van­ske­ligt at omsæt­te det. Det var en stor for­nø­jel­se selv at afprø­ve Uge­ske­ma­et – det var moti­ve­ren­de at sæt­te kryds! 🙂

Kur­sist

***

Inklu­sion, sko­lere­form, udvik­ling, egen prak­sis… Tider­ne skif­ter og hvor står jeg, med alle mine gode inten­tio­ner og pro­fes­sio­na­lis­me.

Der er ingen mate­ma­tik­ker i mit hoved eller den sto­re innova­ti­ve nytæn­ker, så den­ne meto­de / det­te red­skab tager jeg imod med kys­hånd.

Det vir­ker til­gæn­ge­ligt, logisk og ende­lig, ende­lig en der tæn­ker ud-af-bok­sen & pæda­go­gik før orga­ni­se­ring & vi ple­jer! 🙂

Lot­te la Cour
Fre­de­riks­værk Sko­le

***

Det har været lære­rigt, og har givet mig blod på tan­den til at tur­de læg­ge ansva­ret hos ele­ver­ne.

Jeg tør gøre op med ”de gam­le” vær­di­er og nu tæn­ke ud af bok­sen og ”slippe/løsne tøj­ler­ne”. Jeg ved nu, at det kan lade sig gøre at tæn­ke ander­le­des, og det er ikke bare ”røv-til-sæde-under­vis­ning” i pæn ind­pak­ning.

Nu er jeg mere posi­tiv og nær­væ­ren­de i min under­vis­ning og ele­ver­ne er vil­de med det.

Dani­el­le Lang­hoff-Ber­tel­sen
Stjer­ne­vejsko­len

***

Jeg har ople­vet en struk­tur, som kan være med til, at jeg som lærer kan nå omkring fle­re ele­ver – og der­ved føle min­dre ”dår­lig samvit­tig­hed”.

Jeg har lært, at udbyt­tet hos ele­ver­ne ikke for­svin­der, selv­om jeg slip­per ”sty­rin­gen” og ”for­svin­der” lidt ud af den cen­tra­le rol­le som lærer og i ste­det bli­ver mere coa­chen­de.

Jeg har fået en brug­bar og menings­fyldt måde at lave ”elev­pla­ner” på og at vi som skal, skal arbej­de med vores måde at køre ”skole/hjemsamtaler” på.

Tina Bre­in­holt
Stjer­ne­vejsko­len

***

Spæn­den­de kur­sus med man­ge for­skel­li­ge ide­er.

Meget var kendt, og som jeg alle­re­de gør, men der var også meget nyt – især den struk­tu­re­re­de form gjor­de det hele mere over­sku­e­ligt.

Lis­bet Berg­holt

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver stor mening at arbej­de med i hver­da­gen. Det har givet plads til, at jeg har lært nye sider af mine ele­ver at ken­de. Det giver over­skud i hver­da­gen og er let og enkelt at gå til.

Kur­sus­del­ta­ger

***

 

Spæn­den­de tænk­ning omkring orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen i for­hold til dif­fe­ren­ti­e­ring af under­vis­nin­gen. God inspira­tion til igang­sæt­ning af Uge­ske­ma.

Spæn­den­de med næste kur­sus­gang med fokus på mål­sæt­nings­ar­bej­det.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Spæn­den­de med noget nyt men også ”gam­melt”.

Har lyst til at prø­ve – kan se for­del med uv.differentiering og inklu­sion.

Har lyst til at gøre mere ud af indret­ning af klas­se­lo­ka­let.

Kur­sus­del­ta­ger
Rask Møl­le sko­le

***

Jeg tror, at Uge­ske­ma­et kan hjæl­pe os med at struk­tu­re­re den læn­ge­re sko­le­dag. Syste­ma­ti­se­re under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­rin­gen og give den enkel­te lærer mere tid til de ele­ver, der har behov for det.

Gry Bran­den­burg
Øster Sne­de Sko­le

***

Jeg tror, at Uge­ske­ma­et kan hjæl­pe både mig og ele­ver­ne med at syn­lig­gø­re en lidt mere syste­ma­ti­se­ret sko­le­dag. Dif­fe­ren­ti­e­ring af opga­ver­ne bli­ver sat mere i system.

Fle­re af struk­tu­rer­ne fra CL kan ind­byg­ges i ske­ma­et.

Bed­re tid til at hjæl­pe enkel­te elver efter behov.

Mere struk­tu­re­ret for­be­re­del­se.

Kur­sus­del­ta­ger
Øster Sne­de Sko­le

***

Meget inspi­re­ren­de – har nu end­nu fle­re ide­er til at udvik­le på den­ne måde at orga­ni­se­re + dif­fe­ren­ti­e­re på, samt ikke mindst at arbej­de mere inklu­de­ren­de.

Maj­britt Dar­ling
Sund­byø­ster Sko­le

***

Inspi­re­ren­de – øjenåb­nen­de!!!

Men på det prak­ti­ske plan pop­per man­ge spørgs­mål op – af de helt lav­prak­ti­ske.

Men jeg har lyst til at kre­e­re Uge­ske­ma­er efter at jeg har set Kari­nas gen­nem­gang af sam­me. Jeg har lyst til at læse bogen, for at få svar på man­ge af mine spørgs­mål.

Jeg kan se min 2. klas­se og mig selv i Uge­ske­ma-situ­a­tio­ner – sam­men med naboklas­sen, som min­ge­le­rer med hin­an­den.

Jeg ser alle­re­de et lil­le kon­tor til min lil­le elev med sær­li­ge behov.

Tak for en inspi­re­ren­de efter­mid­dag. Jeg tror nu, at der er lys for­u­de i tun­ne­len – der kan godt være ro i en (indskolings)klasse 🙂

Ulla Mouritzen
Sund­byø­ster Sko­le

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en super god meto­de til at give ele­ver­ne mere fri­hed og medansvar i lærin­gen. Det er en god inspira­tion til næste sko­le­år og blan­din­gen mel­lem oplæg og prak­tisk grup­pe­ar­bej­de har givet en udmær­ket idé om Uge­ske­ma­ta­n­ken.

Mik­kel Knud­sen
O.H. Bærentzens Fri­tids­hjem
For­år 2014

***

Meget inspi­re­ren­de kur­sus­dag.

Har lyst til at gå i gang med det sam­me.

Kan se at Uge­ske­ma­et vil give over­blik og fri­gi­ve tid.

Vil intro­du­ce­re Uge­ske­ma­et fra bør­ne­nes sko­lestart i 0. klas­se.

Ben­te Bal­le
Bysko­vsko­len

***

Meget inspi­re­ren­de bog og kur­sus.

Det var meget given­de selv at få lov at arbej­de med Uge­ske­ma.

Jeg valg­te at sam­ar­bej­de med andre omkring opga­ver­ne, hvil­ket gav nog­le gode snak­ke, over­vej­el­ser og spørgs­mål. Synes jeg fik svar på de spørgs­mål der opstod for mig ved gen­nem­læs­nin­gen af bogen.

Jeg har klart fået mod på at arbej­de på den­ne måde. Jeg har en 1. klasse/årgang, hvor jeg tæn­ker, meto­den vil være rig­tig god at ind­fø­re. Jeg fore­stil­ler mig, at det kan give den ro, jeg sav­ner i hver­da­gen. Ved at min kol­le­ga har det på sam­me måde, og vi synes beg­ge, det er vig­tigt at tæn­ke ander­le­des i dag­lig­da­gen. Så det­te har været en øjenåb­ner.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Et inspi­re­ren­de  — og tan­ke­væk­ken­de kon­cept.

Dej­ligt med et ”værk­tøj” man kan bru­ge straks – med få juste­rin­ger.

Har fået lyst til at tur­de prø­ve at orga­ni­se­re min under­vis­ning efter Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Chri­sti­na Helt
Bysko­vsko­len

***

De før­ste tan­ker jeg fik, da vi blev præ­sen­te­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen var ”Hal­le­luja”, det er vist for godt til at være sandt :-).

Jeg må indrøm­me, at jeg synes, at det har været meget inspi­re­ren­de og vil fore­slå sko­lens leder at få et ind­blik i det­te red­skab og få det imple­men­te­ret i fol­ke­sko­len.

Da det er et værk­tøj bar­net kan bru­ge til at arbej­de i sit eget tem­po og efter niveau. Hvil­ket er med til at udfor­dre bør­ne­ne i deres nuzo (nær­me­ste udvik­lings­zo­ne). Lad os have fokus på ”kan” og ikke ”skal” og se det enkel­te barns behov. Det vil ska­be lyst og inspira­tion til udvik­ling.

I min optik er det et udvik­len­de red­skab som bør­ne­ne, for­æl­dre, lære­re, pæda­go­ger og sko­lere­for­men kan pro­fi­te­re af og få skabt inklu­sio­nen.

UCC-kur­sist

***

 • Uge­ske­ma er et brug­bart red­skab til at tæn­ke under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring på.
 • Med en prak­sis­o­ri­en­te­ret til­gang gør det nemt at kaste sig ud i og afprø­ve uden at
  der skal radi­ka­le omvælt­nin­ger til.
 • Jeg har i løbet af dis­se 3 dage lært så meget, at jeg føler mig godt klædt på til at
  bru­ge det og intro­du­ce­re andre til den måde at under­vi­se på.
 • For mig er det vig­tigt og afgø­ren­de at arbej­de inklu­de­ren­de, aner­ken­den­de og
  nær­væ­ren­de, og Uge­ske­ma­et giver abso­lut plat­form til at kun­ne det.

UCC-kur­sist

***

Håber alle tager godt imod! Jeg er i hvert fald moti­ve­ret og klar!

Kjeld Bona­to
Gustav Johann­sen Sko­len

***

Inden kur­set hav­de jeg infor­me­ret mig om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen på net­tet (her­un­der også på FB) samt læst bogen. Man­ge tan­ker omkring min under­vis­ning og den­ne for mig nye meto­de har beskæf­ti­get mig i de sid­ste 10 dage.

Kur­set i dag har yder­li­ge­re sat tan­ker­ne i omdrej­nin­ger, så jeg har rig­tig meget lyst til at gå i gang med Uge­ske­ma i min under­vis­ning.

Jeg håber, at vi på sko­len kan bli­ve eni­ge om at vi imple­men­te­rer Uge­ske­ma­er i under­vis­nin­gen på en sådan måde, så både vi lære­re og ele­ver kan føl­ge med.

Det stør­ste ind­tryk som helt sik­kert vil få afgø­ren­de betyd­ning for min under­vis­ning i frem­ti­den vil helt klart være, at jeg får opstil­let både hand­lings­plan og mål for hver enkelt elev i sam­ar­bej­de med dem.

Jeg er ble­vet meget inspi­re­ret af dig mhp. dit syn på at alle ele­ver ger­ne vil lære og jeg går her­fra med et smil på læber­ne og en glad indre for­nem­mel­se.

Step­ha­nie Graf
Dub­org-Sko­len

***

Et godt kur­sus. Vel­til­ret­telagt. Prak­sis­o­ri­en­te­ret.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg ople­ver, at du bidra­ger med en ræk­ke prak­si­s­ek­semp­ler, som er brug­ba­re for del­ta­ger­ne, samt en indstil­ling til børns sam­ar­bejds­lyst og lærings­en­ga­ge­ment, der inspi­re­rer til det dag­li­ge arbej­de med børns læring.

Anit­ta Rohr Sæby Mad­sen

***

Et Colum­bus-æg, som er I god tråd med sam­ar­bejds­o­ri­en­te­ret pæda­go­gik som visu­elt værk­tøj for bar­net og den voks­ne.

En fald­gru­be for meto­den kan være, at man for­sø­ger at imple­men­te­re Uge­ske­ma i den nuvæ­ren­de struk­tur. Her tæn­ker jeg især på, at frik­var­ter er dér hvor de fle­ste kon­flik­ter opstår → frik­var­te­ret kan sag­tens være en del af den flek­sib­le uge­plan.

Tho­mas Gaarn
Hund­e­sted Sko­le

***

Det her Uge­ske­ma er gaven til fol­ke­sko­len og et fan­ta­stisk arbejds­red­skab til den kom­men­de sko­lere­form. Det giver en dag, hvor bør­ne­ne er medstem­men­de og bli­ver udvik­let & imø­de­kom­met der, hvor de er i deres udvik­ling.

Men undrer mig sam­ti­dig over, at det­te red­skab ikke er mere udbredt… jeg har i hvert fald ikke hørt om det.

Glæ­der mig til at arbej­de med Uge­ske­ma & håber at mine kol­le­ger vil være imø­de­kom­men­de & sam­ar­bejds­vil­li­ge over­for meto­den.

Kur­sist

***

Det har været rig­tig godt og jeg ved det fun­ge­rer. Vi skal nu til­ba­ge i klas­sen og ind­fø­re Uge­ske­ma for 3.A+

Og så skal jeg bru­ge det efter som­mer­fe­ri­en på min nye 1. klas­se håber jeg.

Her hvor vi sid­der og arbej­der kan man se og høre arbejds­ro­en! 🙂

Kari­na hvor var det fedt at se dig igen og super godt at du får bredt det­te gode red­skab ud. Alt det bed­ste til dig.

Line Clau­sen
Mag­le­bliks­ko­len

***

Det har været super spæn­den­de og vi blev meget inspi­re­ret. Vi håber det er muligt at imple­men­te­ret på vores sko­le.

Kan dog undre os meget at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ikke er mere udbredt.

Git­te Koch

***

De mate­ri­a­ler jeg bru­ger i under­vis­nin­gen egner sig rig­tig godt til Uge­ske­ma.

Nu går jeg i gang, for­di jeg tror på, at det er den rig­ti­ge vej for alle mine ele­ver.

Kur­sist

***

Super­godt kur­sus.

Meget brug­bart i dag­lig­da­gen.

God ener­gi hele dagen.

Her­ligt med noget der umid­del­bart kan bru­ges.

Git­te og Karen
Fre­de­riks­værk Sko­le
Afd. Vin­de­rød

***

Jeg synes, det har været brug­bart.

Det har været inspi­re­ren­de at få en prak­sisvi­den, der gør det muligt at nå fle­re af de krav, der er i lærerjob­bet. Det er en til­freds­stil­lel­se at ople­ve ele­ver­ne være mere moti­ve­ret.

Mik­kel Aebe­loe
Stjer­ne­vejsko­len

***

Det har været inter­es­sant at få så man­ge input omkring at lave sko­le, under­vis­ning og lærings­rum. Dej­li­ge at høre fra en prak­ti­ker. Der har under­vejs været god og rig mulig­hed for at få stil­let de rele­van­te spørgs­mål, samt få besva­ret dis­se.

Kur­sist
Stjer­ne­vejsko­len

***

Meget spæn­den­de og udbyt­te­rigt.

Som man­ge­årig lærer i ind­sko­lin­gen har kur­set givet fle­re gode ide­er til orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen mht. ele­ver­nes størst muli­ge udbyt­te af under­vis­nin­gen.

Det vig­tig­ste har været om:

 • Ugeplan/skema
 • Elev­plan ”Afta­le”
 • Orga­ni­se­ring af sko­le-hjem-sam­ta­ler løben­de over sko­le­å­ret.

Kur­sist

***

Fan­ta­stisk kur­sus! Jeg er vild med, at vi selv bli­ver udsat for arbejds­for­men. Bare det at have fri­he­den til at gå en tur, når der er brug for det, gør jo, at man kan arbej­de end­nu mere kon­cen­tre­ret med opga­ver­ne. At mærk hvad ele­ver­ne nogen­lun­de kom­mer til at mær­ke NÅR de selv skal arbej­de på den­ne måde, det er guld værd!

Selv­om jeg i dag har arbej­det ale­ne med opga­ver­ne, har det været utro­lig giv­tigt at sid­de og reflek­te­re over, hvor­dan jeg kan anven­de uge­ske­ma­et i mine fag og timer. Men end­nu bed­re bli­ver det, når man også kan få de helt sto­re tan­ker om, hvad der kan ske, hvis hele ens sko­le valg­te at ind­fø­re den­ne arbejds­form.

Jeg er vil med den tråd, der plud­se­lig ska­bes mel­lem sko­len og de arbejds­op­ga­ver, der skal vare­ta­ges i et job. Ele­ver­ne lærer at være selv­kø­ren­de og tage ansvar, men jer er sik­ker på, at de også bli­ver mere nys­ger­ri­ge og opsø­gen­de over­for viden og læring.

Jeg har set det anvendt i prak­sis hos en kol­le­ga, og det vir­ker! Så jeg er over­be­vist – jeg skal bare se at kom­me i gang!! 🙂

Ali­ce Marie Ander­sen
Sva­ne­ke Frisko­le

***

 • Det tvin­ger mig til at se på min måde at under­vi­se på, med nye øjne.
 • Det har fået mig til at vil­le prø­ve nog­le nye ting af.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gjort stort ind­tryk på mig.

Jeg har fået nyt/mere mod på under­vis­nin­gen efter det­te kur­sus. Det har givet mig over­blik, og jeg glæ­der mig oprig­tigt til at star­te det nye sko­le­år.

Kari­na har gjort det fan­ta­stisk med opbyg­nin­gen af kur­set, og det har været til stor gavn, at vi selv har haft ”fin­gre­ne i det”.

Uge­ske­ma er helt sik­kert noget, som vil bli­ve brugt i min under­vis­ning frem­over.

Kur­sus­del­ta­ger

***

”6 timers kur­sus lige efter som­mer­fe­rie – PUHA!” – hav­de jeg tænkt. Men timer­ne er flø­jet af sted med intro­duk­tion og ind­le­den­de øvel­ser og cases.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen inde­hol­der man­ge ele­men­ter fra den under­vis­ning, som jeg alle­re­de age­rer i og til­ret­te­læg­ger, men nu på en mere struk­tu­re­ret og ske­ma­ti­se­ret måde – sam­ti­dig med den vir­ker mere fri.

Kur­set har været meget inspi­re­ren­de – og dej­ligt med den megen prak­sis, hvor man får hands-on på ske­ma­er­ne.

Jeg ser frem til, at sko­len for­hå­bent­lig får råd til og pri­o­ri­te­rer det næste kur­sus om per­son­lig mål­sæt­ning og hand­le­pla­ner.

Kur­sus­del­ta­ger
Lil­le­å­sko­len

***

Ved at bru­ge Uge­ske­ma vil jeg kun­ne fri­gø­re meget tid til at kom­me omkring de enkel­te børn både til hjælp, vej­led­ning, mål­fast­sæt­tel­se og eva­lu­e­ring og hvor­dan den enkel­te skal kom­me vide­re. Bør­ne­ne bli­ver akti­ve og tager medansvar for deres egen læring. Bør­ne­ne er med til at bestem­me mere over deres egen læring, hvil­ke tem­po og med hvem. Indret­nin­gen af klas­se­lo­ka­let som et lærings­sted og ikke kun et være/opholdssted.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg fandt nøg­len til, hvor­dan jeg kan sty­re, at alle ikke skal lave lige meget. Og nog­le lave mere. Gør det lidt nem­me­re at ”huske” at få andet end bare ”bogen” med.

Mulig­hed for at køre hvert fag for sig.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Rele­vant!
Prak­sis­o­ri­en­te­ret!

Indret­ning klas­se­væ­rel­se – dej­lig inspiration/hjælp.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg var på for­hånd bekendt med, og har arbej­det med Uge­ske­ma. Kur­set var en rig­tig god moti­va­tion til at arbej­de end­nu mere med Uge­ske­ma­et. Det gav blod på tan­den og en del ny inspira­tion og ide­er.

Kari­na har en posi­tiv og god ind­gangs­vin­kel til man­ge af de problemstillinger/udfordringer, vi står over for og bidrog med kon­struk­ti­ve løs­nings­for­slag.

Kur­sus­del­ta­ger
Sto­holm Sko­le

***

Godt at få bogen/teorien bag Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen gen­nem­gå­et og med rela­tion til prak­sis.

Skønt at møde et men­ne­ske, der er enga­ge­ret og bræn­der for at under­vi­se, og sam­ti­dig for­står, hvad det er for udfor­drin­ger en sko­le­hver­dag rum­mer og som kan for­mid­le brugbare/anvendelige løs­nin­ger! 🙂

Glæ­der mig til at prø­ve selv og føler mig efter i dag godt klædt på!

Kur­sus­del­ta­ger

***

Vi har, på sko­len, ele­ver med mar­kan­te udfor­drin­ger. Jeg er over­be­vist om, at den­ne arbejds­form kan afhjæl­pe de fle­ste.

Det er tyde­ligt for mig, at jeg sid­der med hånd­ta­get, der kan skrue op eller ned for bør­ne­nes udbyt­te af under­vis­nin­gen.

Hvis jeg er kon­se­kvent, kan det lyk­kes.

Jeg har før ind­ført ”bør­ne­stav­ning” med suc­ces, og det­te er for mig næste skridt.

Jeg er ret tændt på opga­ven.

Per Dam­gaard
Østre Sko­le

***

Det har været en lære­rig og vel­til­ret­telagt kur­sus­dag, — gode input, inter­es­san­te for­tæl­lin­ger og god for­plej­ning. Idet jeg har læst bogen og arbej­det en smu­le med Uge­ske­ma alle­re­de, var der rig­tig meget kendt stof – noget var godt at få repe­te­ret, og andet sat­te sig lidt bed­re fast ved gen­ta­gel­sens effekt.

Da jeg er uden for fol­ke­sko­le­re­gi, hav­de jeg håbet at møde lære­re, der lige­som mig, under­vi­ser i sprog­fag. Så hel­dig var jeg desvær­re ikke. Til gen­gæld fik jeg rig­tig meget god og rele­vant hjælp af Kari­na, der var opmærk­som på mit behov.

Tak for et godt kur­sus.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg kom til kur­set med tvivl på at mulig­he­den for at bru­ge Uge­ske­ma egent­lig var til ste­de for mig i min stil­ling som pæda­gog, men lysten til at lære var dog sta­dig fuldt ud til ste­de. I løbet af kur­set er jeg ble­vet mere og mere opmærk­som på, hvor­dan jeg vil kun­ne arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i for­hold til mine opga­ver med bevæ­gel­se, under­støt­ten­de under­vis­ning samt lek­tiecafé.

Sam­ti­dig har jeg en idé om, at jeg vil kun­ne bidra­ge posi­tivt i arbej­det som lærer­ne udfø­rer i for­bin­del­se med at til­ret­te­læg­ge Uge­ske­ma i fage­ne.

Jeg går fra kur­set med en god por­tion gå-på-mod og en plan for, hvor­dan jeg vil prø­ve at imple­men­te­re Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i mit dag­li­ge vir­ke og der igen­nem arbej­de mere struk­tu­re­ret og mål­o­ri­en­te­ret med UU, bevæ­gel­se og gene­rel triv­sel for bør­ne­ne i min klas­se.

Char­lot­te Ander­sen
Kon­ger­s­lev Sko­le

Find et kur­sus nær mig Få kur­sus på sko­len

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser