Book kursus

Kurser og pædagogiske dage

Mine oplæg er fyldt med eksemp­ler fra prak­sis, som gør, at hver enkelt lærer/pædagog kan gen­ken­de sin egen situ­a­tion og se mulig­he­der for en hver­dag, hvor det kan lade sig gøre at til­go­de­se alle ele­vers behov. Under­vejs i kur­set kom­mer lærerne/pædagogerne til at arbej­de med deres egen prak­sis, så vi går fra teo­ri til hand­ling og imple­men­te­ring.

Læs mere om de for­skel­li­ge kur­ser.

Vi er altid klar til at drøf­te mulig­he­der­ne for prak­sisnær kom­pe­tan­ce­ud­vik­ling hos jer.

Vi kon­tak­ter dig hur­tigt, når du har sendt dine kon­tak­top­lys­nin­ger.