Forældre-orientering

Kære forældre

Uge­ske­ma er en udbyt­te­rig og velaf­prø­vet måde at under­vi­se på, hvor det bli­ver muligt at til­go­de­se net­op dit barns behov. Det kan lade sig gøre at udfor­dre det enkel­te barn dér, hvor han/hun er i sin fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le udvik­ling. Det bety­der, at dit barn – og hele klas­sen – kan bli­ve så dyg­tig som muligt.

orientering til forældre

I medi­er­ne bli­ver der talt meget om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion. Det frem­går igen og igen, at det umu­ligt lader sig gøre i fol­ke­sko­len, og at det går ud over alle de andre børn, når børn med sær­li­ge behov skal inklu­de­res. Men inklu­sion behø­ver ikke at være en uto­pi – med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan det lade sig gøre i prak­sis.

Fak­tisk er det en enorm gevinst for en klas­se at have ele­ver med sær­li­ge behov inklu­de­ret. Det bety­der nem­lig, at dit barn får en helt unik for­stå­el­se for, at vi alle er for­skel­li­ge og har for­skel­li­ge behov. Ele­ver­ne lærer at tage hen­syn til hin­an­den.

”Jeg synes, hele undervisningsformen har været fantastisk, fordi den differentierede undervisning giver mulighed for at få forskellige faglige niveauer med. Det er også godt, at der har været struktur i de sociale relationer, fordi det lærer dem at omgås hinanden på en måde, som er med til at gøre dem rummelige.”

For­æl­der til elev fra 2. klas­se

Under­vis­nin­gen bli­ver selv­føl­ge­lig til­ret­telagt, så den også imø­de­kom­mer dit barns behov. Det kan nem­lig lade sig gøre at til­pas­se Uge­ske­ma­et til hver enkelt elev – alt­så under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring.

En ny skole

Vi har alle en mening om fol­ke­sko­len, og vi husker alle de gode og dår­li­ge lære­re fra vores egen sko­le­tid. Tænk over, hvad der gjor­de for­skel­len? Den gode lærer hav­de spæn­den­de emner og en under­hol­den­de til­gang til for­mid­ling af viden, og vi vid­ste, at når der skul­le arbej­des, var der ro. Men det er en anden tid nu. Lære­ren skal ikke kun være entertai­ner eller for­mid­ler. Lære­ren skal være leder af ele­ver­nes læring.

En leder kan ikke gøre alt arbej­det ale­ne – det skal udde­le­ge­res. En god leder viser sine med­ar­bej­de­re – her ele­ver­ne – den til­lid, at når der er udstuk­ket en ret­ning, og opga­ver­ne er for­delt, så bli­ver de løst. Lære­ren føl­ger den enkel­te elev. Det er der god tid til, mens klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma.

Ugeskema

Uge­ske­ma­et går kort for­talt ud på, at alle de opga­ver ele­ver­ne skal lave i løbet af ugen, står i et afkryds­nings­ske­ma. I begyn­del­sen er opga­ver­ne ens for alle, men ret hur­tigt kan ske­ma­et bru­ges til at dif­fe­ren­ti­e­re, så der er for­skel på, hvil­ke opga­ver ele­ver­ne skal løse.

Nog­le børn aoverblik over eleverrbej­der hur­tigt, andre er mere grun­di­ge, og børn med sær­li­ge behov kan til­go­de­ses. Selv­om den fag­li­ge spred­ning er stor, kan det lade sig gøre at imø­de­kom­me både dem med fag­li­ge udfor­drin­ger og de dyg­tig­ste ele­ver. Alle børn bli­ver udfor­dret på deres niveau.

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, væl­ger ele­ver­ne selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de løser opga­ver­ne i løbet af ugen. De væl­ger også selv, hvor de arbej­der, og hvem de arbej­der sam­men med. Det er alt­så ikke et spørgs­mål, om de løser opga­ver­ne – ude­luk­ken­de et spørgs­mål om i hvil­ken ræk­ke­føl­ge. At ele­ver­ne må væl­ge selv giver dem en enorm følel­se af fri­hed.

 

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma.

Kammerathjælp og klodser

sød ide til dimissionsfesten

Bar­net skal ikke sid­de inak­tivt og ven­te på, at lære­ren kom­mer for­bi og sva­rer på spørgs­mål. Alle ved hele tiden, hvad de skal, og hvad der for­ven­tes af dem. Det giver ro. Sam­ti­dig styr­ker det de soci­a­le rela­tio­ner i klas­sen – her hjæl­per vi hin­an­den. I for­hold til dit barns læring giver det for­stå­el­se på et høje­re niveau, når han/hun er i stand til at for­kla­re en opga­ve til en kam­me­rat. Er der behov for at tale med lære­ren, sæt­ter ele­ven sin klods op ved tav­le­kan­ten.

Bevægelse

Bevægelse i undervisningenEle­ver­ne ople­ver den fri­hed, at de kan bevæ­ge sig rundt i Uge­ske­ma-timer­ne, hvis de viser det hen­syn ikke at for­styr­re kam­me­ra­ter­ne. De skal lære at hvi­ske og liste.

Har dit barn brug for en pau­se i løbet af dagen, er det i orden at gå ud og løbe, sjip­pe eller lege. Bevæ­gel­se er nem­lig også en opga­ve på Uge­ske­ma­et. Bør­ne­ne hol­der en pau­se i løbet af dagen, når de har brug for det. Det bety­der også, at når ele­ver­ne arbej­der, så arbej­der de kon­cen­tre­ret.

Ingen lektier

Der er ingen lek­tier, men ele­ver­ne må ger­ne tage opga­ver fra Uge­ske­ma­et med hjem. Du vil måske tæn­ke, hvor­dan vi sik­rer, at bør­ne­ne lærer det, de skal, når der ikke læn­ge­re er lek­tier. Fak­tisk viser det sig, at ele­ver­ne laver langt mere, end lærer­ne vil­le have givet dem for af lek­tier – bare for­di de har lyst. Det gæl­der også i 7. klas­se, hvor det nor­malt er aller­svæ­rest at få ele­ver­ne til at arbej­de.

Alle ele­ver har indi­vi­du­elt mate­ri­a­le, som de må lave lige så meget i, som de over­ho­ve­det har lyst til. Skul­le det vise sig, at dit barn ikke arbej­der til­stræk­ke­ligt på fri­vil­lig basis, laver lærer­ne afta­ler med dit barn om, hvor meget han/hun skal lave.

Selv­om ele­ver­ne ikke har lek­tier for, har sko­len en for­vent­ning om, at alle børn læser 20 minut­ter hjem­me hver dag.

Rart og hjemligt

Du kan ople­ve, at dit barns klas­se­lo­ka­le er ind­ret­tet helt ander­le­des, end den­gang du selv gik i sko­le. Der vir­ker rart og hjem­ligt med sofa­er, sæk­ke­pu­der og mas­ser af plan­ter. Måske har dit barn fået sin plads på en madras. Det for­hol­der sig nem­lig sådan, at alle ele­ver har en fast plads, hvor de star­ter og slut­ter dagen. Det er kun kort tid hver dag, bør­ne­ne til­brin­ger på den­ne plads. Resten af dagen sid­der dit barn, hvor det giver mening i for­hold til det, han/hun laver.

Du undrer dig måske over, om det vir­ke­lig kan være rig­tigt, at dit barn skal sid­de med ryg­gen til tav­len. Stør­ste­delen af tiden har ele­ver­ne ikke brug for at kun­ne se tav­len – de arbej­der med Uge­ske­ma. En gang om ugen får klas­sen for­kla­ret det nye, de skal lære. Mens lærer­ne gen­nem­går noget fæl­les for klas­sen, sid­der ele­ver­ne for­an tav­len, så alle kan se.

Læringsmål

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige eleverNår klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får lærer­ne fri­gjort tid til at tale med hvert enkelt elev. Det bety­der, at du natur­lig­vis bli­ver kon­tak­tet, hvis der er sær­li­ge for­hold omkring dit barn.

Inden sko­le/hjem-sam­ta­ler­ne opstil­ler lærer­ne mål, hand­le­pla­ner og suc­ceskri­te­ri­er sam­men med dit barn. Den­ne ele­vaf­ta­le vil være udgangs­punkt for sko­le/hjem-sam­ta­len.

Ny forældrerolle

Ind­fø­rel­sen af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bety­der, at din rol­le som for­æl­der til et sko­le­barn ændrer sig. Det vig­tig­ste, du kan gøre, er at vise dit barn til­lid. Til­lid til at han/hun selv er i stand til at væl­ge. Du kan måske være bekym­ret for, om dit barn for­trins­vis væl­ger det fag og de opga­ver, bar­net har mest lyst til. Det er ikke til­fæl­det. Dit barn skal løse alle de opga­ver, lærer­ne har sat på Uge­ske­ma­et til ham/hende. Lære­ren føl­ger op og er i løben­de dia­log med dit barn.

Som for­æl­der vil du mulig­vis ople­ve et ønske om at kun­ne se Uge­ske­ma­et på Aula, så du kan sik­re, at dit barn til­ret­te­læg­ger sin tid på en god måde. Der sker nemt det, at I som for­æl­dre – i den aller­bed­ste mening – over­ta­ger ansva­ret. Det bety­der, at det let spæn­der ben for det over­ord­ne­de mål, hvis Uge­ske­ma­et bli­ver sendt til jer for­æl­dre. Det er ele­ver­ne, der skal lære at tage ansvar. Vores erfa­ring viser, at dit barn hur­tigt vil lære at plan­læg­ge og tage ansvar, når han/hun får lov at øve sig.

Fagligt niveau i top

Under­vejs i sko­le­for­lø­bet går bør­ne­ne fra at være ele­ver til at bli­ve stu­de­ren­de, der gør det rig­ti­ge af egen drift. Deres udvik­ling er helt i top – både fag­ligt, per­son­ligt og soci­alt.

Vel­kom­men til en sko­le hvor ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og hvor det bli­ver muligt at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

Mere info

Læs artik­len fra Bla­det Sko­lebørn: Uge­ske­ma­et der får ele­ver­ne til at glæ­de sig

Er du for­æl­der til en elev i udsko­lin­gen, kan du have glæ­de af at se, hvad de unge selv siger:
Til­lid til unge – Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen på TV2 Øst

Her kan du se, hvad for­æl­dre og ele­ver mener om at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen:
https://ugeskemarevolutionen.dk/undersogelser/

Har du fået lyst til at vide mere, lig­ger der små video­er til inspira­tion på https://ugeskemarevolutionen.dk/videoer/