Om os

Karina Winther, UgeskemaRevolutionen
Kari­na Wint­her
AKT-lærer
For­fat­ter
Kur­sus- og fored­rags­hol­der

Bag Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen står Kari­na Wint­her, uddan­net fol­ke­sko­le­læ­rer, AKT-lærer (Adfærd, Kon­takt og Triv­sel), gæste­læ­rer på Pro­fes­sions­højsko­len UCC i Køben­havn og for­fat­ter til fle­re bøger. Siden 2012 har hun under­vist i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen på man­ge kur­ser over hele lan­det, på Færø­er­ne og i Grøn­land med meget posi­ti­ve eva­lu­e­rin­ger og til­ba­ge­mel­din­ger.

Under­vis­nings­me­to­den byg­ger på aner­kendt teo­re­tisk viden og forsk­ning, men er udvik­let i sko­len – så det vir­ker i prak­sis.

Hvad er UgeskemaRevolutionen?

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er både et plan­læg­nings­red­skab for lære­ren og en måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på:

 • Et dif­fe­ren­ti­e­ret afkryds­nings­ske­ma med ugens opga­ver
 • Kort fag­lig intro­duk­tion fra lære­ren
 • Ele­ver­ne væl­ger selv ræk­ke­føl­ge, sam­ar­bejds­part­ne­re og hvor de vil arbej­de.

Med­be­stem­mel­sen giver ele­ver­ne en stor følel­se af fri­hed, hvil­ket har ind­fly­del­se på deres lyst til at lære, søge viden og del­ta­ge i under­vis­nin­gen.

Lære­ren får mulig­hed for at tage hen­syn til alle ele­vers niveau, behov og lærings­sti­le. Det ska­ber ro i klas­sen og tid til de ele­ver, der har sær­li­ge behov. Med andre ord:

 • Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring
 • Klas­se­le­del­se
 • Inklu­sion i prak­sis

… Og vi ved, at det vir­ker.

Faktaboks

I for­bin­del­se med del­ta­gel­se i et EU-finan­si­e­ret pro­jekt, har vi gen­nem­ført en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt de lære­re,
der har del­ta­get i vores kur­ser og som under­vi­ser efter Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens prin­cip­per.

De peger på føl­gen­de resul­ta­ter og for­de­le:

 • Bed­re mulig­hed for at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re
 • Stør­re ro i klas­sen og for­dy­bel­se til læring samt høje­re fag­ligt udbyt­te
 • Bed­re elev­triv­sel og ‑ind­dra­gel­se
 • Suc­ces med inklu­sion af ele­ver med fag­li­ge og soci­a­le udfor­drin­ger samt diag­no­ser
 • Vari­e­ret sko­le­dag og mere bevæ­gel­se
 • Lærer­for­be­re­del­sen bli­ver let­te­re og det per­son­li­ge over­skud øges