Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, når du til­ret­te­læg­ger en stor del af ele­ver­nes sko­le­dag med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden for Uge­ske­ma­ets ram­mer.  Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden […]

Læs mere ...
Vil børn lære

Er Ugeskema svaret? — på folkeskolereformen

En stil­le revo­lu­tion er i gang ude på sko­ler­ne. I en tid, hvor alle taler om Fol­ke­sko­lere­for­men, har hund­re­de­vis af lære­re, pæda­go­ger og hele sko­ler valgt at ændre deres under­vis­nings­form radi­kalt. Afde­lings­le­der Jakob Busch er begej­stret og siger: “Tænk, hvis dét at arbej­de i Uge­ske­ma kan gøre, at man som elev fin­der ud af, at […]

Læs mere ...
Ledelsen var på jagt efter redskaber til undervisningen

Redskaber til både folkeskolereform og lov om arbejdstid

”Vi var som ledel­se på jagt efter noget, der kun­ne hjæl­pe vores lære­re i dag­lig­da­gen med at kun­ne kla­re både en ny fol­ke­sko­lere­form og en ny lov om arbejds­tid,” for­tæl­ler skole­le­der Dag­ny Mad­sen. Næsten samt­li­ge lære­re og pæda­go­ger arbej­der nu med Uge­ske­ma, selv­om ledel­sen har lagt op til, at det skal være en fri­vil­lig ord­ning. […]

Læs mere ...
Skole med overskud til alle

På jagt efter en ny måde at undervise på

Lærer­ne på Møn­sted og Spar­kær sko­ler skal væk fra tav­­le-under­­vis­­nin­­gen og i ste­det lære fra sig efter et nyt Uge­ske­ma­kon­cept. Den pæda­go­gi­ske leder på Spar­kær Sko­le, Jens Johan­sen, påpe­ge­de, at sko­lere­for­men og fokus på indi­vi­du­el­le fær­dig­he­der hos ele­ver­ne gene­relt sam­men med inklu­sions­tan­ken gør, at man bli­ver nødt til at tæn­ke nye tan­ker omkring under­vis­nin­gen. Sko­len […]

Læs mere ...