skolemøbler efter skolereform

Hvilke skolemøbler er der behov for efter skolereformen?

Inden for møbel­de­sign er der også fokus på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Klas Hjæ­re Poul­sen har i sin afslut­ten­de eksa­mens­op­ga­ve (VIA Design – Design­tek­no­log) set på, hvil­ke sko­le­møb­ler der er behov for, efter den nye sko­lere­form blev ind­ført. Han har desig­net et møbel, han kal­der “Toget­her” i sit eksa­menspro­jekt. Det har været spæn­den­de for mig at få ind­blik i en […]

Læs mere ...
Rammesætning i engelskundervisning

Rammesætning i engelskundervisning — giver overblik og selvstændige elever

Sarah Tarp har skre­vet bachel­or­o­p­ga­ve i engelsk med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som omdrej­nings­punkt. Opga­ven hed­der ”Ram­me­sæt­ning i engelskun­der­vis­ning – giver over­blik og selv­stæn­di­ge ele­ver”. Hun under­sø­ger, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan bidra­ge til at give ele­ver­ne med­be­stem­mel­se og der­med medansvar i engelskun­der­vis­nin­gen i udsko­lin­gen. Sarah skri­ver blandt andet, at det frie valg af sam­ar­bejds­part­ne­re kan give ele­ver­ne en tryg­heds­fø­lel­se, […]

Læs mere ...

Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Sus­an­ne Chri­sten­sen har skre­vet afgang­pro­jekt fra PD i spe­ci­al­pæ­da­go­gik. I spe­ci­a­let bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ansku­et fra en teo­re­tisk syns­vin­kel ved hjælp af John Hat­tie og Andreas Helm­kes forsk­ning. I spe­ci­a­let under­sø­ger hun: ”Hvor­dan er det muligt at vur­de­re den lærings­pæ­da­go­gi­ske kva­li­tet i ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen” i en spe­ci­al­pæ­da­go­gisk ind­sats inden­for ram­mer­ne af nor­ma­lun­der­vis­ning set i for­hold til rele­vant forsk­ning, […]

Læs mere ...