Downloads

Find et kur­sus nær mig

Uge­ske­ma, niveau-ske­ma og sam­ar­bejds­ske­ma i én arbejds­gang – Excel
Ind­sko­ling og mel­lem­trin
Udsko­ling og gym­na­si­um

Uge­ske­ma – Word
Ind­sko­ling og mel­lem­trin
Udsko­ling og gym­na­si­um

Få alle red­ska­ber­ne til at udar­bej­de et dif­fe­ren­ti­e­ret Uge­ske­ma — Se mere…

Få ro, triv­sel og over­skud

 

Iko­ner
Fle­re iko­ner til Uge­ske­ma
Du kan fin­de tusind­vis af gra­tis pik­to­gram­mer

 

Niveau-ske­ma
Niveau-ske­ma ind­sko­ling og mel­lem­trin
Niveau-ske­ma udsko­ling og gym­na­si­um

Læse­ni­veau-ske­ma 1. klas­se — Word
Læse­ni­veau-ske­ma 1. klas­se — Excel

Kom med på kur­sus

 

Aftale/Elevplan:
Afta­leark – print på for- og bag­si­de og fold til afta­le i A5

Få alle red­ska­ber­ne til at ind­dra­ge ele­ven i pro­ces­sen med at opstil­le mål og hand­le­pla­ner? — Se mere…

 

Tjan­se-Ske­ma
Du kan udskri­ve iko­ner­ne fra tjan­se-ske­ma­et i den stør­rel­se, du ønsker.
Tjan­se-ske­ma iko­ner ind­sko­ling og mel­lem­trin
Tjan­se-ske­ma iko­ner udsko­ling og gym­na­si­um

 

Snor­o­p­ga­ve
Snor­o­p­ga­ve – kan bru­ges på alle klas­se­trin

 

Vokal­trap­pe
Vokal­trap­pe – print i A3

 

Team­sam­ar­bej­de
Tea­mets mål for årgan­gen
FILUR-VETO pæda­go­gisk-tjek

 

Kom og vær med i Face­book-grup­pen
Os der arbej­der med Uge­ske­ma