Bøger

Få ro, trivsel og overskud

Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Selv­om meget er nyt i fol­ke­sko­lere­for­men, kan du sag­tens bru­ge det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du er vant til. Men ved at give din under­vis­ning et lil­le tvist bli­ver det enkelt for dig at nå de 10.000 ting, du skal som lærer, mens du også lever op til alle kra­ve­ne i sko­lere­for­men – og sam­ti­dig beva­rer dit eget over­skud!

Bogen er en hånds­ræk­ning til alle lære­re – fra ind­sko­ling over mel­lem­trin til udsko­ling, ja fak­tisk helt op i gym­na­si­et.

Pri­sen på bogen er 399 kr. plus for­sen­del­se. Du kan bestil­le den onli­ne: Klik her

Læs mere om bogen

 

På forkant – Tjekliste til indskolingen

Der er SÅ meget, der skal gøres og skaf­fes for at bli­ve klar til et nyt sko­le­år. Du bli­ver gui­det gen­nem pro­ces­sen, så det bli­ver over­sku­e­ligt for dig at nå det hele – i tide.

Bogen er til­pas­set til ind­sko­lin­gen.

Det ene­ste, bogen koster dig, er din e‑mailadresse.

Læs mere

Bestil bogen

 

På forkant – Tjekliste til mellemtrinnet

Der er SÅ meget, der skal gøres og skaf­fes for at bli­ve klar til et nyt sko­le­år. Du bli­ver gui­det gen­nem pro­ces­sen, så det bli­ver over­sku­e­ligt for dig at nå det hele – i tide.

Bogen er til­pas­set til mel­lem­trin­net.

Det ene­ste, bogen koster dig, er din e‑mailadresse.

Læs mere

Bestil bogen

 

På forkant – Tjekliste til udskolingen

Der er SÅ meget, der skal gøres og skaf­fes for at bli­ve klar til et nyt sko­le­år. Du bli­ver gui­det gen­nem pro­ces­sen, så det bli­ver over­sku­e­ligt for dig at nå det hele – i tide.

Bogen er til­pas­set til udsko­lin­gen.

Det ene­ste, bogen koster dig, er din e‑mailadresse.

Læs mere

Bestil bogen

 

Folkeskole med overskud til alle

Folkeskole med overskud til alle - Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i praksis

Med bogen Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i hån­den, kan du som lærer, i ro og fred og fuld­stæn­dig uden stress, lære dine ele­ver at bli­ve selv­stæn­di­ge, vide­be­gær­li­ge og dyg­ti­ge. Sam­ti­dig imø­de­kom­mer du sam­fun­dets krav om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion, og du vil ople­ve til­freds­hed hele vej­en rundt hos for­æl­dre, ele­ver og hos dig selv.

Læs mere om bogen