tillid til eleverne

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

Erfaringer Inklusion Klasseledelse Omtale Undervisningsdifferentiering

overblik over elever

”Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.” Sådan skri­ver EVA om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i sin nye­ste rap­port.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en for­holds­vis ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

Vil du have det hur­ti­ge over­blik over Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, fin­der du det her i vores
ori­en­te­ring til for­æl­dre.

Evidens og det, der virker

Jeg bli­ver indi­mel­lem spurgt om evi­dens. Jeg bli­ver rig­tig glad over, at så man­ge sko­ler har delt deres viden med EVA om, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen fun­ge­rer i dag­lig­da­gen på sko­len.

Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.

Rap­por­ten kort­læg­ger den pæda­go­gi­ske prak­sis i ind­sko­lin­gen, men der er til­sva­ren­de gode til­ba­ge­mel­din­ger fra mel­lem­trin, udsko­ling, 10. klas­se­cen­tre og gym­na­si­et. Lære­re fra 2‑sprogsundervisningen og spe­ci­al­klas­ser for­tæl­ler, hvor­dan det også gør en for­skel for deres ele­ver.

Du kan læse hele rap­por­ten – eller bare s. 16 om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen  😉

orientering til forældreI for­bin­del­se med udgi­vel­sen af bogen ”Fol­ke­sko­le med over­skud til alle” udsend­te vi et spør­ge­ske­ma til for­æl­dre­ne i en 2. klas­se, der hav­de arbej­det med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Ele­ver­ne udtryk­te også deres mening.

Du kan se beg­ge under­sø­gel­ser. 

Efter kun ét år med Uge­ske­ma er det fag­li­ge niveau ste­get mar­kant. Anja for­tæl­ler, hvor­dan karak­te­rer­ne i klas­sen steg fra 02 og 4 i star­ten af sko­le­å­ret til 7 – ja, til afgangs­prø­ven i dansk fik hele 16 ud af 26 ele­ver i klas­sen end­da 10 eller 12, og klas­sen end­te med et snit på 8,9.

Fag­ligt niveau er ste­get mar­kant

Du kan læse artik­len og se video­en med Anja.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

Varieret skoledag og understøttende undervisning

Inklu­sion kan fak­tisk godt lade sig gøre i en lang og vari­e­ret sko­le­dag. Alle børn – også børn med sær­li­ge behov – får mulig­hed for at navi­ge­re, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma. Her er det nem­lig ele­ver­ne, der selv væl­ger gra­den af vari­a­tion henover ugen.

 

Du kan læse mere om vari­e­ret sko­le­dag.

Trivsel i højsædet

Ele­ver­ne ople­ver at have ind­fly­del­se på deres dag, hvor de selv til­ret­te­læg­ger i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de løser opga­ver­ne, hvor de sid­der hen­ne, og hvem de arbej­der sam­men med. Det giver dem en enorm følel­se af fri­hed og resul­te­rer i enga­ge­re­de, moti­ve­re­de og ansvar­li­ge ele­ver.

Kam­me­rat­hjælp før vok­sen­hjælp er et vig­tigt ele­ment. Det styr­ker fæl­les­skabs­fø­lel­sen i klas­sen, når det er en helt natur­lig del af hver­da­gen, at ele­ver­ne sam­ar­bej­der og hjæl­per hin­an­den.

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg har lyst til at vise dig, hvil­ke erfa­rin­ger lære­re og pæda­go­ger har gjort sig med at føre Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ud i livet i deres prak­ti­ske hver­dag på sko­len.

Her kan du læse mere:

Kan det nu også pas­se med alt det over­skud

Fra “træt med træt på” til over­skud på 3 uger