Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...
Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Tillid til unge — UgeskemaRevolutionen på TV2

Er nuti­dens unge vir­ke­lig så dov­ne, dum­me og for­kæ­le­de, som de har ry for? TV2 Øst har søsat en udsen­del­ses­ræk­ke om til­li­den til unge, hvor ung­dom­mens stem­me Mads Mari­us tager tem­pe­ra­tu­ren på nuti­dens ung­dom. “Jeg er cho­ke­ret — posi­tivt — over, hvor­dan fri­hed under ram­mer opbyg­ger selv­til­lid hos ele­ver­ne.” Mads Mari­us I et af pro­gram­mer­ne […]

Læs mere ...
Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

”Lære­rens rela­tions­kom­pe­ten­ce er fuld­stæn­digt afgø­ren­de for, at børn har det godt i sko­len, og at de lærer meget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge i et forsk­nings­pro­jekt, der har fokus på lære­res rela­tions­kom­pe­ten­ce. Det bety­der med andre ord noget, hvor­dan vi møder børn og unge i sko­len. Selv­føl­ge­lig. Et af de psy­ko­lo­gi­ske behov, der bli­ver til­go­de­set, når vi lære­re […]

Læs mere ...
Fagligt niveau i skolen

Fagligt niveau er steget markant

Efter kun ét år med Uge­ske­ma er det fag­li­ge niveau ste­get mar­kant. Anja for­tæl­ler, hvor­dan karak­te­rer­ne i klas­sen steg fra 02 og 4 i star­ten af sko­le­å­ret til 7 – ja, til afgangs­prø­ven i dansk fik hele 16 ud af 26 ele­ver i klas­sen end­da 10 eller 12, og klas­sen end­te med et snit på 8,9. Da […]

Læs mere ...
sød ide til dimissionsfesten

Sød ide til dimissionsfesten

Lærer Hel­le Cas­per­sen over­rak­te alle ele­ver en rød nel­li­ke og deres klods fra ’Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen’, hvor ele­ver­ne via en klods med navn til­ken­de­gi­ver, at de nu har brug for hjælp. Som Hel­le Cas­per­sen sag­de: “Nu har I ikke læn­ge­re brug for hjælp fra mig, så I får klod­sen med hjem.”     Nu har I ikke læn­ge­re brug […]

Læs mere ...
Redskaber til udskoling

Ugeskema i Udskolingen — giver “total mening”

Når du arbej­der med Uge­ske­ma i udsko­lin­gen, bli­ver det muligt for dig at få ele­ver­nes man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer i spil, og det fag­li­ge niveau bli­ver vir­ke­lig højt. ”I over­byg­nin­gen er stort set alle fag i ske­ma­et, og det giver helt klart ele­ver­ne en stør­re selv­stæn­dig­hed,” for­tæl­ler Lis­beth Haa­hr, til Born­holms Tiden­de i artik­len ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik […]

Læs mere ...
udskoling med ugeskema

Ugeskema i udskolingen

I udsko­lin­gen kan du med for­del arbej­de med Uge­ske­ma­et over en læn­ge­re peri­o­de. Opga­ver­ne er mere kom­plek­se i udsko­lin­gen end tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet. Sam­ti­dig er der fle­re fag – og nog­le af fage­ne er kun repræ­sen­te­ret med få ugent­li­ge timer. Hvis jeg væl­ger, at køre Uge­ske­ma­et over én uge som tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet, kan det […]

Læs mere ...

Elever på Egtved Skole vilde med Ugeskema

“Det vir­ker bare”, er hoved­over­skrif­ten på de til­ba­ge­mel­din­ger, vi har fået fra Egt­ved Sko­le, der siden som­mer­fe­ri­en har været i fuld gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma. Når man bevæ­ger sig rundt på sko­len, hæn­ger der bare Uge­ske­ma­er alle ste­der. Lærer­ne giver udtryk for at have fået fri­gjort så meget under­vis­nings­tid, så de har fået over­skud […]

Læs mere ...