UgeskemaRevolutionen ikoner

Ikoner til Ugeskema

Iko­ner er en vig­tig del af Uge­ske­ma­et. De faste, til­ba­ge­ven­den­de og unik­ke iko­ner gør det nemt for ele­ver­ne at navi­ge­re i Uge­ske­ma­ets man­ge opga­ver. Du for­sy­ner hver opga­ve på Uge­ske­ma­et med et bil­le­di­kon og en kort, for­kla­ren­de tekst, så ele­ver­ne nemt kan huske, hvad opga­ven går ud på. Hent iko­ner til dit Uge­ske­ma Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens iko­ner […]

Læs mere ...
Gratis snoropgave skabeloner

Snoropgave

Snor­o­p­ga­ve / vik­le­kort er en sjov og ander­le­des måde at ter­pe fag­ligt ind­hold på, som du kan bru­ge i alle fag og på alle klas­se­trin. Down­lo­ad den gra­tis ska­be­lon, og du er klar til at sæt­te snor­o­p­ga­ven i spil. Sjovt at ter­pe Det kan være sjovt for ele­ver­ne at ter­pe fag­ligt ind­hold, når du bru­ger […]

Læs mere ...
Læseniveau skema

Førsteklasses læsning

Jeg har haft stor glæ­de af at note­re ele­ver­nes læse­ni­veau løben­de, så ved jeg præ­cis, hvil­ke bøger jeg kan for­slå til den enkel­te elev. Du kan få et hur­tigt over­blik over læse­ni­veau­et, hvis du ind­de­ler bøger­ne i kate­go­ri­er. Det hjæl­per også ele­ver­ne til selv meget hur­tigt at fin­de ud af, hvil­ke bøger de skal væl­ge. […]

Læs mere ...