Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag - i én løsning

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Ude­sko­le, fjer­nun­der­vis­ning, almin­de­lig under­vis­ning på sko­len og en kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge model­ler. Sådan går kaba­len op. Der er meget at jong­le­re som lærer. Du kan gøre det nem­me­re for dig selv ved at arbej­de med Uge­ske­ma. Så kan du nem­lig nøjes med små-juste­rin­­ger, når poli­ti­ker­ne med et fin­ger­k­nips sen­der dig og dine ele­ver frem og til­ba­ge […]

Læs mere ...
Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, når du til­ret­te­læg­ger en stor del af ele­ver­nes sko­le­dag med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden for Uge­ske­ma­ets ram­mer.  Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden […]

Læs mere ...
karina winther

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du fin­de inspira­tion til orga­ni­se­ring af lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Jeg vil anbe­fa­le, at du byg­ger akti­vi­te­ter­ne fra den under­støt­ten­de under­vis­ning ind i Uge­ske­ma­et sam­men med de bog­li­ge opga­ver. På den måde får ele­ver­ne et Uge­ske­ma, der er fyldt med man­ge opga­ve­ty­per og for­skel­li­ge måder […]

Læs mere ...