Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklusion Nyheder Videoer

Inklu­sion af alle dine ele­ver er en reel mulig­hed – Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for, at det kan lade sig gøre. Måske tæn­ker du, at det lyder som et fata­mor­ga­na, men frem­for et drøm­me­syn, kan det bli­ve din vir­ke­lig­hed med få simp­le greb.

Se video­en med Tro­els, der lyk­kes med at inklu­de­re alle ele­ver ved hjælp af Uge­ske­ma­et.

 

Inklusion – gave eller katastrofe

Jeg ople­ver, at inklu­sion er en kæm­pe gave for en klas­se – alt­så når inklu­sion lyk­kes. Ellers er det en kata­stro­fe. Men når inklu­sion lyk­kes, er det en fan­ta­stisk gevinst for alle ele­ver i klas­sen. De lærer, at men­ne­sker er for­skel­li­ge, og de lærer at tage hen­syn til hin­an­dens for­skel­li­ge behov. Det er en vig­tig evne at tage med sig i livet.

For at vi kan tale om vel­lyk­ket inklu­sion, må alle ele­ver kun­ne ind­gå i klas­sens fæl­les­skab – både det fag­li­ge og det soci­a­le fæl­les­skab.

Ugeskemaet sikrer succes til alle

Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men, der sik­rer, at alle dine ele­ver får mulig­hed for at ople­ve suc­ces. Og at hver ene­ste af dine ele­ver ople­ver, at han er noget værd og kan bidra­ge posi­tivt til fæl­les­ska­bet. Det har alle brug for at erfa­re.

Før­ste skridt til en vel­lyk­ket inklu­sion er et dif­fe­ren­ti­e­ret Uge­ske­ma. Jeg ple­jer at for­kla­re ele­ver­ne, at de kun skal lave det, der giver udbyt­te – der­for er Uge­ske­ma­et til­pas­set hver enkelt.

”Man behø­ver ikke engang tæn­ke over buzz-orde­ne ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di det er så inte­gre­ret i hin­an­den, og det er så sam­men­s­mel­tet, at det er noget, der natur­ligt sker i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.”
Nico­laj Raarup-Peter­sen, pæda­gog

Få det hur­ti­ge over­blik over Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, og læs mere om, hvor­dan du kom­mer nemt i gang med Uge­ske­ma.

Ét Ugeskema for alle

Der er ét Uge­ske­ma i klas­sen, hvor alle ele­ver er på. Måske over­ve­jer du at fjer­ne en af dine ele­ver fra klas­sens Uge­ske­ma og i ste­det give ham sit eget indi­vi­du­el­le ske­ma på bor­det. Det kan være fri­sten­de at træf­fe det valg. Især når jeg står med en elev, som har svært ved at navi­ge­re i klas­sen, ska­be over­blik, træf­fe valg eller er fag­ligt udfor­dret. Men jeg gør det ikke. Jeg har altid alle ele­ver på det sam­me Uge­ske­ma. Det har stor betyd­ning for, at hver ene­ste elev ople­ver at kun­ne bidra­ge og være en del af fæl­les­ska­bet.

Læs mere om, hvad du kan gøre, når ele­ver har

Alle oplever at kunne bidrage

Alle ople­ver at kun­ne bidra­ge, når du lærer ele­ver­ne, hvor­dan de kan bru­ge Uge­ske­ma­et til at hen­te kva­li­fi­ce­ret hjælp hos klas­se­kam­me­ra­ter­ne. Kryd­set på Uge­ske­ma­et gør det tyde­ligt. Når en elev har løst en opga­ve, vil han nemt kun­ne hjæl­pe en klas­se­kam­me­rat – også selv­om han for eksem­pel er udfor­dret af ord­blind­hed eller har pro­ble­mer med rela­tions­kom­pe­ten­cen. Når ele­ven har løst opga­ven, står han på et sik­kert fun­da­ment. Det bety­der, at alle ople­ver, at de kan bru­ges til noget, og at de har vær­di for andre.

Ved at udle­ve­re et sepa­rat Uge­ske­ma til en elev og fjer­ne ham fra klas­sens Uge­ske­ma, risi­ke­rer jeg, at han ikke ople­ver den glæ­de, det er at kun­ne hjæl­pe en klas­se­kam­me­rat, for­di de andre gan­ske enkelt ikke opda­ger, at han har løst opga­ven.

Samarbejde for alle

Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Klas­sens Uge­ske­ma sik­rer sam­ar­bej­de for alle ele­ver, når de kan se på Uge­ske­ma­et, hvem af deres klas­se­kam­me­ra­ter, der skal løse sam­me opga­ver som dem selv. Ind­går en elev ikke på klas­sens Uge­ske­ma, bli­ver han ikke invi­te­ret ind i en sam­ar­bejds­re­la­tion, for de andre har ikke mulig­hed for at se, at han også skal løse opga­ven.

Med alle på det sam­me Uge­ske­ma har du også mulig­hed for at gøre brug af sam­ar­bejds­fel­ter­ne for et par af ele­ver­ne på udvalg­te opga­ver.

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Uan­set hvor­dan vi under­vi­ser, er nog­le ele­ver sær­ligt udfor­dre­de. Uge­ske­ma­et giver dig mulig­hed for at tage hen­syn til hver enkelt elevs behov, så ele­vens udfor­drin­ger ikke bli­ver en for­hin­dring for at lære. Der er altid noget, ele­ven kan. Og jo fle­re suc­ce­ser det lyk­kes dig at ska­be for ele­ven, jo stær­ke­re fun­da­ment får han at stå på.

”Vi kan fak­tisk afskaf­fe begre­bet ”inklu­sion”, for med det dif­fe­ren­ti­e­re­de Uge­ske­ma går det helt af sig selv.”
Dor­te Bæk­ha­ve, lærer

Uge­ske­ma­ets faste, tyde­li­ge og gen­ken­de­li­ge struk­tur gør det muligt for alle ele­ver – også ele­ver med sær­li­ge behov – at navi­ge­re i en lang og vari­e­ret sko­le­dag. Du kan læse mere om, hvor­dan det er muligt.

Uge­ske­maun­der­vis­nin­gen giver selv­stæn­di­ge og selv­kø­ren­de elFå ro, trivsel og overskud i skolehverdagenever. Det fri­sæt­ter din tid, så du får mulig­hed for at sæt­te ini­ti­a­ti­ver i værk, som kan hjæl­pe de ele­ver, der har behov for det. Og du får tid til at gui­de den enkel­te elev, så han får stra­te­gi­er til at navi­ge­re og grad­vist bli­ve mere og mere selv­kø­ren­de.

Du fin­der fle­re red­ska­ber til inklu­sion i bogen og på mine kur­ser.