Bevægelse i undervisningen med De 5 Tibetanere

Bevægelse og afslapning på samme tid

Bevægelse Nyheder

Bevægelse og afslapning på samme tid med De 5 Tibetanere

Når du vil byg­ge bevæ­gel­se ind på Uge­ske­ma­et og sam­ti­dig give hjer­nen en pau­se, så kan De 5 Tibe­ta­ne­re være en god mulig­hed.

De 5 Tibe­ta­ne­re er fem simp­le yogaø­vel­ser, som kom­mer hele krop­pen igen­nem. Bri­an Der­nje Niels­son gui­der ele­ver­ne gen­nem pro­ces­sen på en beha­ge­lig og afslap­pen­de måde, og jeg er tak­nem­me­lig for, at jeg har fået lov til at dele hans video her på siden.

Ele­ver­ne kan selv føl­ge instruk­tio­nen på Ipad eller tele­fon, så det ene­ste du har brug for i klas­sen er et par lig­ge­un­der­lag.

De 5 Tibe­ta­ne­re tager 15–20 minut­ter og kan sag­tens være en opga­ve på Uge­ske­ma­et.

Du kan læse mere om Bri­an Niels­son.

Bevæ­gel­se kan sag­tens ind­gå på Uge­ske­ma­et sam­men med bog­li­ge opga­ver. Du kan læse mere om vari­e­ret under­vis­ning.