Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Bevægelse Folkeskolereform Inklusion Understøttende undervisning Videoer

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes skoledag med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer. 

Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet.

Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer

Jeg vil anbe­fa­le, at du også byg­ger akti­vi­te­ter­ne fra den under­støt­ten­de under­vis­ning ind i Uge­ske­ma­et sam­men med de bog­li­ge opga­ver. På den måde får ele­ver­ne et Uge­ske­ma, der er fyldt med man­ge opga­ve­ty­per og for­skel­li­ge måder at lære på. Ud over de bog­li­ge akti­vi­te­ter kan Uge­ske­ma­et inde­hol­de opga­ver, der til­go­de­ser for­skel­li­ge lærings­sti­le, kre­a­ti­ve opga­ver, bevæ­gel­se, dis­kus­sion, reflek­sion og så vide­re.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

Varieret skoledag og understøttende undervisningInklu­sion kan fak­tisk godt lade sig gøre i en lang og vari­e­ret sko­le­dag. Alle børn – også børn med sær­li­ge behov – får mulig­hed for at navi­ge­re, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma. Her er det nem­lig ele­ver­ne, der selv væl­ger gra­den af vari­a­tion henover ugen.
Med dit kend­skab til ele­ver­ne, sam­men­sæt­ter du Uge­ske­ma­et, så det pas­ser til hver enkelt barn.

Eleverne vælger graden af variation

En lang sko­le­dag med man­ge skift kan ellers ofte være en stor udfor­dring for børn med sær­li­ge behov. Vari­a­tio­nen er god, men skif­te­ne kan være svæ­re. Det gæl­der for man­ge børn — med eller uden sær­li­ge behov — når vi i vores bestræ­bel­ser på at ska­be vari­a­tio­nen, afbry­der ele­ver­nes for­dy­bel­se. På andre tids­punk­ter kæm­per vi for at ska­be for­dy­bel­sen…

Variation og faglig fordybelse

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, kan du på sam­me tids­punkt til­go­de­se både vari­a­tion og fag­lig for­dy­bel­se.

Jeg tæn­ker til­ba­ge på en klas­se, hvor der var vir­ke­lig meget uro. Ele­ver­ne vil­le ger­ne arbej­de, og deres lærer vil­le ger­ne gøre det godt. Mens de var i gang med at løse opga­ver, vil­le hun ger­ne sæt­te en anden akti­vi­tet i gang for at ska­be vari­a­tio­nen.

Det viste sig, at uro­en i klas­sen opstod, for­di ele­ver­ne var top-fru­stre­re­de over hele tiden at bli­ve afbrudt. De vil­le bare ger­ne have lov til at for­dy­be sig.  Der gik et let­tel­sens suk gen­nem klas­sen, da jeg sat­te ord på, og roen ind­fandt sig lige med det sam­me, da klas­sen fik lov til at arbej­de med Uge­ske­ma.

De vil bare gerne fordybe sig

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, kan ele­ver­ne for­dy­be sig i opga­ver­ne og selv skif­te til en anden opga­ve­ty­pe, når de er klar til det.

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Jeg har lavet en video, hvor  du kan fin­de inspira­tion til orga­ni­se­ring af lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Du får mulig­hed for at ska­be en vari­e­ret sko­le­dag med ro og for­dy­bel­se for alle børn.

Tid til alle

Når der er fle­re fag i spil på Uge­ske­ma­et, arbej­der ele­ver­ne jo på sam­me tids­punkt med man­ge for­skel­lig­ar­te­de opga­ver. Det er fak­tisk et plus som lærer, for det bety­der, at du får fri­gi­vet din tid til at hjæl­pe der, hvor der er behov for det – det er jo ikke alle opga­ver, der kræ­ver lige meget hjælp.

Det er et plus som lærer

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gi­vet din tid til at føl­ge ele­ver­nes læring og vej­le­de dem i pro­ces­sen. Min erfa­ring er, at det giver et godt ind­blik i den enkel­te elev og et sam­let over­blik over klas­sen.

Uge­ske­ma­et giver dig mulig­hed for at have dia­lo­gen med hver enkelt elev eller en lil­le grup­pe af gan­gen, frem­for 28 ele­ver på en gang. Du får mulig­hed for at føl­ge hver enkelt elev meget tæt­te­re.

Du bru­ger Uge­ske­ma­et som sty­rings­red­skab, så du hele tiden beva­rer over­blik­ket.

Få alle red­ska­ber­ne i bogen eller på kur­ser­ne.