Ordblinde kan bidrage i skolen

Ordblinde genfinder troen på sig selv og lysten til at lære

Inklusion Nyheder

Ord­blind­hed (dys­lek­si), der egent­lig ’bare’ er et læse­han­di­cap, ender for nog­le ele­ver med at koste dyrt på både selv­værd, selv­til­lid og lysten til at lære. Men sådan behø­ver det ikke være.

Det giver selvværd at kunne bidrage

Det gør stort ind­tryk på mig, når en 8. klas­se­læ­rer for­tæl­ler, hvor­dan en af hen­des ele­ver for før­ste gang i sin sko­le­tid ople­ver at kun­ne bidra­ge til fæl­les­ska­bet. Ele­ven er udfor­dret af ord­blind­hed, og hans læse­han­di­cap gør, at han er nødt til at bru­ge ekstra tid på at læse og sæt­te sig ind i en opga­ve. Før klas­sen begynd­te at arbej­de med Uge­ske­ma, var de andre ele­ver alle­re­de vide­re, når han hav­de læst opga­ven og skul­le i gang med at løse den.

Ordblinde kan bidrage i skolenMed Uge­ske­ma­et laver ele­ver­ne opga­ver­ne på for­skel­li­ge tids­punk­ter. Det har givet ham mulig­hed for at bidra­ge. Nu ople­ver han den til­freds­stil­lel­se, det er at kun­ne hjæl­pe en klas­se­kam­me­rat, for når han er kom­met igen­nem læs­nin­gen og har lavet opga­ven, kan han sag­tens for­kla­re det til en kam­me­rat, som først løser opga­ven på et sene­re tids­punkt. Det giver selv­værd at kun­ne bidra­ge.

Successpiral for elever med ordblindhed

I sit dag­li­ge arbej­de som læse­vej­le­der og ord­blin­de­læ­rer har Dort­he Aspe­gre­en Ben­dixen stor erfa­ring omkring ele­ver med læse­van­ske­lig­he­der. Hun for­tæl­ler, at de ord­blin­de ele­ver har gen­fun­det tro­en på sig selv og lysten til at lære.

”Uge­ske­ma­et har mulig­gjort en suc­ces­spiral, trods dag­li­ge små udfor­drin­ger”
Dort­he Aspe­gre­en Ben­dixen
Læse­vej­le­der og ord­blin­de­læ­rer

Dort­he uddy­ber med at for­kla­re, at ele­ver­ne udvik­ler selv­stæn­dig­hed og gode mestrings­stra­te­gi­er ved at arbej­de med Uge­ske­ma. De har gen­er­hver­vet kon­trol og over­blik over deres egen læring. Nu ople­ver hun, at ele­ver­ne kan tage mede­jer­skab over van­ske­lig­he­der­ne og ita­le­sæt­te det svæ­re, men også det, der lyk­kes.

”Han er så glad for det uge­ske­ma! For der føler han vir­ke­lig, at han har over­blik­ket. Han er ikke sådan bag­ud hele tiden, for han har aftalt med dig, hvad han skal lave – og han kan se det. Over­blik, over­blik, over­blik – og ople­vel­sen af at være med. Det er bare så vig­tigt, det giver ham ro i maven.”
For­æl­dre til elev i 4. klas­se

En del af fællesskabet

Alle men­ne­sker har et helt grund­læg­gen­de behov for at høre til og være en del af fæl­les­ska­bet. Den soci­a­le triv­sel i klas­sen er vig­tig. Men alle ele­ver har også brug for at ind­gå i det fag­li­ge fæl­les­skab.

Succes for elever med ordblindhed (dysleksi)En dag tal­te jeg med en ung, nyud­dan­net lærer. I hen­des 3. klas­se gik der en elev med mas­si­ve læseud­for­drin­ger. ”Han ple­jer at være ked af at skul­le lave noget andet end alle de andre og har ofte følt sig uden­for,” for­tal­te hun. ”Men nu er der ikke læn­ge­re noget pro­blem, for med Uge­ske­ma laver alle jo noget for­skel­ligt og alli­ge­vel det sam­me. Det har været en kæm­pe suc­ces for ham.”

Vil du også lykkes med at inkludere alle elever?

Det kan lade sig gøre at ska­be et inklu­de­ren­de lærings­mil­jø, hvor alle har mulig­hed for at del­ta­ge. Med Uge­ske­ma behø­ver ingen føle sig ander­le­des eller for­kert. Alle kan få ople­vel­sen af at være en del af klas­sens fæl­les­skab.

Tid­li­ge­re skul­le hver elev pas­se ind i sko­len. Nu ser vi mere på den enkel­te elev — og ser på det behov, den enkel­te elev har, og til­sam­men dan­ner ele­ver­ne sko­len. Uge­ske­ma­et gør det enkelt at tage hånd om ele­ver­nes for­skel­lig­hed.

Kun­ne du tæn­ke dig alle red­ska­ber­ne til at få styr på under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion i prak­sis? — så kom med på kur­sus eller læs min nye bog.

Få fle­re fif til inklu­sion