Ugeskema med linial Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Børnehaveklasse Indskoling Inklusion Nyheder Tips og ideer

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne.

I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men fle­re opga­vetyper går igen. Når du for­sy­ner hver opga­ve­ty­pe med et bil­le­di­kon på Uge­ske­ma­et, gør du det nem­me­re for dine ele­ver at navi­ge­re i ske­ma­et.

Ikoner fastholder hukommelsen

Bil­le­di­ko­ner­ne og den helt kor­te tekst på Uge­ske­ma­et gui­der ele­ver­ne og er med til at fast­hol­de hukom­mel­sen om, hvad hver enkelt opga­ve går ud på. Det bety­der, at ele­ver­ne hele tiden ved, hvad de skal. Resul­ta­tet er, at du får selv­kø­ren­de ele­ver. Og det fri­gi­ver din tid.

UgeskemaRevolutionen ikoner

Jeg ved godt, at det kan være fri­sten­de at skif­te iko­ner­ne ud efter et styk­ke tid. Men jeg vil råde dig til at lade være. Når du ger­ne vil have selv­kø­ren­de ele­ver, er det vig­tigt, at iko­ner­ne altid bety­der det sam­me. På den måde giver du ele­ver­ne de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger til at ska­be over­blik.

Jeg vil ger­ne dele nog­le af mine iko­ner med dig.

Print Ugeskemaet i A3

For at gøre det nem­me­re for ele­ver­ne at navi­ge­re i Uge­ske­ma­et, prin­ter jeg altid ske­ma­et i A3, så hvert felt bli­ver stør­re. Ale­ne det, at der kom­mer mere luft mel­lem opga­ver­ne og mel­lem nav­ne­ne på Uge­ske­ma­et, gør, at ele­ver­ne får foræ­ret et bed­re over­blik.

Men nog­le gan­ge skal der mere til…

Lineal skaber overblik

Måske stø­der du på en elev, som har svært ved at føl­ge sin egen ”ræk­ke” på Uge­ske­ma­et. Det er der råd for. Du kan løse det meget sim­pelt ved at have en line­al lig­gen­de ved Uge­ske­ma­et og lære ele­ven, hvor­dan han kan læg­ge line­a­len under sit navn og føl­ge hele ræk­ken med opga­ver.

Ugeskema med linial

For de alle­ryng­ste ele­ver er der ofte fle­re i klas­sen med den udfor­dring. Det er der meget læring i. Jeg var på besøg i en bør­ne­ha­ve­klas­se, hvor ele­ver­ne hav­de fun­det ud af, at de kun­ne bru­ge line­a­len til ska­be over­blik. Det er fan­ta­stisk at have ele­ver­ne med i pro­ces­sen til at opda­ge, at en line­al er et brug­bart red­skab.

Læs mere om Uge­ske­ma i bør­ne­ha­ve­klas­sen

Alle på samme Ugeskema

Når en elev har svært ved at navi­ge­re i Uge­ske­ma­et, føler du dig måske fri­stet til at udle­ve­re et sepa­rat Uge­ske­ma til ham. Det vil jeg fra­rå­de dig at gøre. Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for inklu­sion, så jeg har altid alle mine ele­ver på det sam­me Uge­ske­ma.

Læs mere om inklu­sion.

Når flere fokuspunkter forstyrrer overblikket

Nog­le ele­ver kan have svært ved at have fle­re akti­ve fokus­punk­ter på én gang. Det kan gøre det svært for ele­ven at væl­ge mel­lem fle­re mulig­he­der – selv­om du har gjort alt det, jeg har for­kla­ret i artik­len. Læs mere om, hvad du kan gøre, når ele­ver har svært ved at træf­fe valg.

Bevar dit eget overblik

Uge­ske­ma­et er et vig­tigt sty­rings­red­skab til at beva­re over­blik­ket – både for ele­ver­ne og dig selv.

Du kan læse mere i bogen

Kom med på kur­sus, og lær at opbyg­ge dit Uge­ske­ma, så du får en klas­se fyldt med selv­kø­ren­de og dyg­ti­ge ele­ver – og en sko­le­hver­dag, hvor du kan beva­re dit eget over­blik og over­skud.

Få fle­re tips og ide­er