Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Tillid til unge — UgeskemaRevolutionen på TV2

Erfaringer Nyheder Omtale Udskoling Videoer

Er nuti­dens unge vir­ke­lig så dov­ne, dum­me og for­kæ­le­de, som de har ry for? TV2 Øst har søsat en udsen­del­ses­ræk­ke om til­li­den til unge, hvor ung­dom­mens stem­me Mads Mari­us tager tem­pe­ra­tu­ren på nuti­dens ung­dom.

“Jeg er cho­ke­ret — posi­tivt — over, hvor­dan fri­hed under ram­mer opbyg­ger selv­til­lid hos ele­ver­ne.”

Mads Mari­us

I et af pro­gram­mer­ne besø­ger han en 8. klas­se, som arbej­der med Uge­ske­ma, og får et ind­blik i meto­den. ”Guest star” er Mads, en af mine tid­li­ge­re ele­ver, som giver sit bud på, hvor­dan Uge­ske­ma gør en for­skel for unges selv­til­lid, moti­va­tion og læring.

Se video­en fra TV2 Øst

Drøm­mer du om ansvar­li­ge ele­ver, der arbej­der med lyst, moti­va­tion og selv­værd i top?

Læs Mads’ uddyb­ning af, hvor­dan til­lid ska­ber selv­kø­ren­de ele­ver med over­skud og selv­til­lid:

Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Af Mads Satvik Klin­ke, stu­dent 2019

Tillid til unge

Jeg er nu fær­dig med gym­na­si­et og kan se til­ba­ge på min sko­le­tid som hel­hed. En af de ting jeg husker, fra den­gang jeg arbej­de­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i ind­sko­lin­gen, er den til­lid, der var til hver enkelt af os ele­ver. Jeg kun­ne mær­ke, at det var en moti­va­tion for alle. Mine input og tan­ker blev altid hørt, og jeg blev taget alvor­ligt. Når man føler, at man bli­ver taget alvor­ligt, giver det både selv­til­lid og moti­va­tion.

Tillid motiverer

Selv­til­li­den kom­mer i høj grad af, at man bli­ver mødt der, hvor man selv er i sin udvik­ling. Det gør en stor for­skel at bli­ve hørt og mødt med til­lid. Moti­va­tio­nen kom­mer af, at man plud­se­lig føler, at man selv har en stem­me, og at man selv for­står, hvad man laver, og hvor­for man laver det. Her er de indi­vi­du­el­le mål og hand­le­pla­ner vig­ti­ge. Det var blandt andet her, jeg føl­te, at jeg vir­ke­lig hav­de stem­me og blev taget alvor­ligt.

I sam­ar­bej­de og sam­ta­le med min lærer opstil­le­de jeg nog­le kon­kre­te mål og vig­tigst af alt en plan for, hvor­dan jeg skul­le nå dem. Jeg blev mødt med en stor tro på, at jeg nok skul­le nå de mål, jeg sat­te mig for.  Det er enormt fedt som elev.

Overskud til fællesskab i klassen

UgeskemaRevolutionen Tillid til unge

At bli­ve mødt med til­lid er ikke blot noget, der kom­mer den enkel­te elev til gode, men hele fæl­les­ska­bet. Som nævnt gav det mig en mas­se selv­til­lid og ikke mindst en sund ro i maven at føle, at jeg var god nok, som jeg var.

Jeg har ople­vet, at den­ne følel­se bli­ver over­ført til samt­li­ge ele­ver i klas­sen, og det giver den enkel­te mere over­skud til at dyr­ke grup­pen. Det kom­mer alt­så alle til gode, når lære­ren møder unge med til­lid og på den måde ska­ber et mil­jø af selv­til­lids­fyld­te ele­ver, der har over­skud­det til også at give af sig selv til grup­pen.

Selvkørende elever – også efter folkeskolen

Jeg kan mær­ke, at jeg har fået nog­le vig­ti­ge ting med fra min tid med Uge­ske­ma, som jeg har kun­ne bru­ge i gym­na­si­et – og også kom­mer til at bru­ge i frem­ti­den. Og her har til­li­den, jeg blev mødt med, stor betyd­ning: Til­lid til, at jeg sag­tens kan kla­re udfor­drin­ger selv, og at jeg er god nok, som jeg er.

Jeg tror meget på, at hvis det kun­ne lyk­kes at ska­be en sko­le, hvor lære­re og lede­re tror på, at vi ele­ver kan løf­te et ansvar og være selv­kø­ren­de – uden at lære­ren behø­ver hol­de ele­ver­ne i ører­ne hele tiden — vil­le vi se

  • En fol­ke­sko­le med selv­kø­ren­de ele­ver, der er spræng­fyld­te med selv­til­lid
  • En sko­le, hvor den enkel­te kan for­lø­se sit ful­de poten­ti­a­le.

For unge er ikke dov­ne. Vi har bare brug for at bli­ve mødt med til­lid!

Få ro, triv­sel og over­skud i sko­len

Drøm­mer du om ansvar­li­ge ele­ver, der arbej­der med lyst, moti­va­tion og selv­værd i top?