UgeskemaRevolutionen Træf valg

Når elever har svært ved at træffe valg

Inklusion Nyheder

For nog­le ele­ver kan det være svært at træf­fe valg. De børn har brug for stra­te­gi­er. Man­ge beslut­nin­ger og valg ven­ter gen­nem hele livet, så det er en vig­tig kom­pe­ten­ce at give dem med.

I stort set alle klas­ser sid­der der ele­ver, som har svært ved at træf­fe valg, men de kan være svæ­re at få øje på i en under­vis­ning med ydre sty­ring, hvor lære­ren hele tiden for­tæl­ler, hvad de skal lave, hvor hen­ne og sam­men med hvem. Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, bli­ver det meget tyde­ligt, hvil­ke ele­ver det hand­ler om, for med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen går vi fra ydre til indre sty­ring, hvor ele­ver­ne selv væl­ger og gør det ”rig­ti­ge” i situ­a­tio­nen.

Høj grad af elev­med­be­stem­mel­se

Der er en høj grad af elev­med­be­stem­mel­se, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma. Det, der af de fle­ste ele­ver i klas­sen ople­ves som en kæm­pe fri­hed, kan være en til­sva­ren­de kæm­pe udfor­dring for enkel­te ele­ver, som har svært ved at træf­fe et valg.

Mange måder at vælge på

UgeskemaRevolutionen træf valg

Det er nær­lig­gen­de at fore­stil­le sig, at alle ele­ver star­ter med den opga­ve, som de synes er sjov – med det resul­tat, at alle sid­der med ”øv-opga­ven” til­ba­ge sidst på ugen. Sådan for­hol­der det sig ikke.

Børn væl­ger ud fra meget for­skel­li­ge stra­te­gi­er. For mig har det været utro­lig inter­es­sant at få ind­blik i, hvor­dan mine ele­ver væl­ger.

Børn væl­ger ud fra meget for­skel­li­ge stra­te­gi­er

Her er nog­le eksemp­ler på stra­te­gi­er:

  • Tage opga­ver­ne i ræk­ke­føl­ge
  • Star­te med det sjove og spæn­den­de
  • Få over­stå­et det kede­li­ge
  • Gå til og fra den svæ­re opga­ve – afstemt efter men­talt over­skud
  • Kla­re den sto­re opga­ve først, så det bare er småop­ga­ver­ne, som er til­ba­ge
  • Løse småop­ga­ver­ne, så al resten af tiden kan bru­ges på den sto­re opga­ve
  • Hvor lang tid har jeg til at arbej­de i? – Hvil­ken opga­ve pas­ser tids­mæs­sigt?
  • Afta­le med klas­se­kam­me­ra­ter om at løse en given opga­ve på et bestemt tids­punkt
  • Være i gang med fle­re opga­ver

Når du arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gi­vet din tid til at føl­ge pro­ces­sen og være i dia­log med hver enkelt elev, og du kan bru­ge klas­sens Uge­ske­ma til at ska­be over­blik og ind­blik.

For at give ele­ver­ne mulig­hed for at væl­ge, bli­ver der nødt til at være for­skel­li­ge opga­ve­ty­per at væl­ge mel­lem. Du kan læse mere om vari­e­ret sko­le­dag.

Eleven mangler strategier

Når ele­ven ikke har en stra­te­gi, kan det være helt umu­ligt at gå i gang med at arbej­de. Sådan et barn kan stå meget læn­ge og kig­ge på Uge­ske­ma­et, uden at nå frem til en afkla­ring.

UgeskemaRevolutionen Træf valg

I andre til­fæl­de har jeg ople­vet en elev, der flak­ker rundt på må og få uden rig­tig at kom­me i gang med noget. Gan­ske enkelt for­di han ikke er i stand til at tage en beslut­ning om, hvad han vil gå i gang med.

De ele­ver har brug for guid­ning.

Hvordan kan du hjælpe barnet

Der er for­skel­li­ge veje at gå, når du vil hjæl­pe bar­net i gang med at arbej­de. Du kan væl­ge at have en løben­de dia­log, hver gang ele­ven skal i gang med en ny opga­ve. Jeg gør det ved at bru­ge mig selv som eksem­pel – alt­så sæt­ter ord på, hvor­dan jeg vil­le træf­fe val­get i situ­a­tio­nen.

Det er ikke altid, at bar­net er så langt i sin udvik­ling end­nu, at det er til­stræk­ke­ligt. I en peri­o­de kan det være nød­ven­digt, at du pri­o­ri­te­rer opga­ver­ne for ele­ven. Du går gan­ske enkelt ind og skri­ver tal i fel­ter­ne på Uge­ske­ma­et ud for hans navn, så han ved, hvil­ken ræk­ke­føl­ge opga­ver­ne skal løses i. Hvis bar­net mag­ter det, er han med til at fast­læg­ge ræk­ke­føl­gen, ellers gør jeg det.

Per­son­li­ge mål og hand­le­pla­ner kan hjæl­pe

En anden vig­tig vej til at lære ele­ver­ne at træf­fe nog­le hen­sigts­mæs­si­ge valg er de indi­vi­du­el­le mål og hand­le­pla­ner. Et per­son­ligt mål kan godt være:Elevaftaler og læringsmål

”Jeg vil ger­ne være god til at væl­ge, hvil­ken ræk­ke­føl­ge jeg løser opga­ver­ne i på Uge­ske­ma­et.”

Når målet er opstil­let sam­men med ele­ven, laver vi også en hand­le­plan sam­men, så ele­ven bli­ver klædt på med kon­kre­te stra­te­gi­er, så han ved, hvil­ken vej han skal gå for at nå målet. Og så er vi selv­føl­ge­lig også nødt til at have dia­lo­gen om, hvor­dan han kan vide, at målet er nået.

Du kan læse mere om målsty­ret under­vis­ning og hvor­dan du ska­ber mål med mening.

Få alle red­ska­ber­ne på kur­set Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen.

Fortvivl ikke

Hvis du lige er star­tet med at arbej­de med Uge­ske­ma og ople­ver, at en stor del af ele­ver­ne star­ter med den sjove opga­ve og sid­der til­ba­ge sidst på ugen med ”øv-opga­ven”, så fortvivl ikke. Det ret­ter sig. De før­ste par uger bru­ger ele­ver­ne på at kom­me ind i ram­men og ople­ve kon­se­kven­ser­ne af de valg, de træf­fer. Der­for anbe­fa­ler jeg et meget sim­pelt Uge­ske­ma de før­ste to uger.

Læs mere om, hvor­dan du nemt kom­mer i gang med Uge­ske­ma

Få alle red­ska­ber­ne til at kom­me godt i gang på kur­set Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen.