UgeskemaRevolutionen klodser til Undervisningsdifferentiering

4 simple skridt — Kom nemt i gang med Ugeskema

Klasseledelse Tips og ideer

Med 4 simp­le skridt er du nemt i gang med Uge­ske­ma.

1. Du tager det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du har plan­lagt til næste uge
2. Down­lo­a­der Uge­ske­ma­ska­be­lo­nen
3. Ind­sæt­ter nav­ne og opga­ver
4. Frem­skaf­fer træklod­ser + sand­pa­pir

Nu er du klar til uge 1 med Uge­ske­ma 😊

Få succes fra start

Den nem­me­ste vej til at kom­me godt i gang og få suc­ces fra start er ved at ind­fø­re Uge­ske­ma­et sam­men med kam­me­rat­hjælp og klod­ser.

Værktøjer til succes med UgeskemaRevolutionen

De før­ste par uger fyl­der du opga­ver på Uge­ske­ma­et, der er så over­sku­e­li­ge for ele­ver­ne, at de stort set ikke behø­ver din hjælp til det fag­li­ge. Der kan sag­tens være man­ge opga­ver, for det giver ele­ver­ne en reel valg­mu­lig­hed – og det er valg­mu­lig­he­den, ele­ver­ne moti­ve­res af.

Læs mere om vari­e­ret sko­le­dag

Det fri­gi­ver din tid til at få ram­mer­ne for under­vis­nin­gen på plads

Det simp­le Uge­ske­ma i de før­ste par uger fri­gi­ver din tid til at få ram­mer­ne for under­vis­nin­gen på plads – alt­så at ele­ver­ne hjæl­per hin­an­den, bevæ­ger sig roligt rundt og at de hvi­sker. Her er det vig­tigt, at du er meget kon­se­kvent.

UgeskemaRevolutionen klodser

I ind­kø­rings­pe­ri­o­den ple­jer jeg at spør­ge “Hvem har du talt med af dine kam­me­ra­ter”, når jeg kom­mer hen til et barn, der har sat sin nav­ne­klods op på tav­le­kan­ten. Hvis ele­ven har glemt det, siger jeg: “Hvis du sta­dig har brug for min hjælp, når du har talt med en kam­me­rat, så sæt­ter du bare klod­sen op igen, så skal jeg nok hjæl­pe dig.” I løbet af et par uger har du ele­ver, der gør det rig­ti­ge – alt­så hjæl­per hin­an­den.

Hvem har du talt med af dine kam­me­ra­ter?

Når du intro­du­ce­rer Uge­ske­ma­et, er det vig­tigt, at du også for­tæl­ler, hvad ele­ver­ne må lave, når de er fær­di­ge. Det kan for eksem­pel være læse, indi­vi­du­el arbejds­bog, fag­li­ge spil, skri­ve sin egen bog, læse­te­a­ter eller andre fag­li­ge opga­ver. På den måde ved ele­ver­ne hele tiden, hvad de skal, og du kan opret­hol­de roen.

Efter et par uger har du så stort ind­blik i dine ele­ver, at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring bli­ver en natur­lig og inte­gre­ret del af din under­vis­ning. Jeg ple­jer at for­kla­re ele­ver­ne, at de kun skal lave det, der giver udbyt­te – der­for er der grå og sor­te fel­ter på Uge­ske­ma­et.

Jo flere timer, jo hurtigere effekt

Mine klas­ser arbej­der med Uge­ske­ma i omkring 80–90% af under­vis­ning­sti­den. Når du lige fra start bru­ger en stor andel af under­vis­nin­gen på at arbej­de med Uge­ske­ma, bli­ver ele­ver­ne meget hur­tigt for­tro­li­ge med arbejds­for­men – jo fle­re timer, jo hur­ti­ge­re kan ele­ver­ne det.

Du kan helt gra­tis læse før­ste kapi­tel af bogen Få ro, triv­sel og over­skud i lyset af fol­ke­sko­lere­for­men

Få alle red­ska­ber­ne til at kom­me godt i gang på kur­set Skab over­skud i hver­da­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Tagged