UgeskemaRevolutionen ikoner UgeskemaRevolutionen ikoner

Ikoner til Ugeskema

Skabeloner

Iko­ner er en vig­tig del af Uge­ske­ma­et. De faste, til­ba­ge­ven­den­de og unik­ke iko­ner gør det nemt for ele­ver­ne at navi­ge­re i Uge­ske­ma­ets man­ge opga­ver.

Du for­sy­ner hver opga­ve på Uge­ske­ma­et med et bil­le­di­kon og en kort, for­kla­ren­de tekst, så ele­ver­ne nemt kan huske, hvad opga­ven går ud på.

Hent iko­ner til dit Uge­ske­ma Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens iko­ner

Står du og mang­ler pik­to­gram­mer — se mere her.

UgeskemaRevolutionen ikoner

For ele­ver med sær­li­ge behov er den visu­el­le støt­te utro­lig vig­tig, så selv­om du måske skul­le få lyst til at udskif­te nog­le af bil­le­der­ne efter et par måne­der, så hold fast i, at det sam­me ikon altid bety­der det sam­me. Ellers er det ikke nogen støt­te for ele­ven.

Læs mere om inklu­sion.

Bil­le­di­ko­ner­ne og den kor­te tekst på Uge­ske­ma­et gui­der ele­ver­ne, lige­som vi bli­ver gui­det af skil­te i tra­fik­ken. Det bety­der, at ele­ver­ne hele tiden ved, hvad de skal. Resul­ta­tet er, at du får selv­kø­ren­de ele­ver. Og det fri­gi­ver din tid.

 

Du kan læse mere i bogen

Kom med på kur­sus og få alle red­ska­ber­ne