Få bedre trivsel, ro og overskud i skoledagen

Magasinet Skolen — Få inspiration til bedre trivsel i klassen

Maga­si­net Sko­len brin­ger arti­kel, der giver et godt ind­blik i under­vis­nings­me­to­den. Tea­se­re … Slip kon­trol­len, giv ele­ver­ne ind­fly­del­se Bry­der med det time­ba­se­re­de ske­ma Ingen lek­tier Vari­e­ret sko­le­dag Lav indret­nin­gen om Find artik­len her Se også deres meg­af­lot­te bogan­mel­del­se ⭐⭐⭐⭐⭐ → Læs anmel­del­se    

Læs mere ...
Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bladet Skolestart anmelder …

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊 ”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.” Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion man har. De fle­ste idéer kan benyt­tes på alle årgan­ge. Der er god inspira­tion at hen­te til plan­læg­ning på alle klas­se­trin. En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog. […] Bogen bug­ner af nye red­ska­ber, der løf­ter […]

Læs mere ...
Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklu­sion af alle dine ele­ver er en reel mulig­hed – Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for, at det kan lade sig gøre. Måske tæn­ker du, at det lyder som et fata­mor­ga­na, men frem­for et drøm­me­syn, kan det bli­ve din vir­ke­lig­hed med få simp­le greb. Se video­en med Tro­els, der lyk­kes med at inklu­de­re alle ele­ver ved hjælp […]

Læs mere ...
Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne. I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men […]

Læs mere ...
Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Lektørudtalelse — Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen

Nu må jeg ende­lig offent­lig­gø­re den ful­de lek­tør­ud­ta­lel­se på min nye bog. Og jeg er både glad, stolt og utro­lig tak­nem­me­lig 🙏 over den anbe­fa­ling, bogen får i den ’offi­ci­el­le bogan­mel­del­se’. Den inde­hol­der nem­lig en anbe­fa­ling om at ind­kø­be bogen til PLC, fol­ke­bi­bli­o­tek og bibli­o­te­ker ved pro­fes­sions­højsko­ler­ne 👍 👍 👍 Måske får du selv lyst til […]

Læs mere ...
Gratis snoropgave skabeloner

Snoropgave

Snor­o­p­ga­ve / vik­le­kort er en sjov og ander­le­des måde at ter­pe fag­ligt ind­hold på, som du kan bru­ge i alle fag og på alle klas­se­trin. Down­lo­ad den gra­tis ska­be­lon, og du er klar til at sæt­te snor­o­p­ga­ven i spil. Sjovt at ter­pe Det kan være sjovt for ele­ver­ne at ter­pe fag­ligt ind­hold, når du bru­ger […]

Læs mere ...
Ordblinde kan bidrage i skolen

Ordblinde genfinder troen på sig selv og lysten til at lære

Ord­blind­hed (dys­lek­si), der egent­lig ’bare’ er et læse­han­di­cap, ender for nog­le ele­ver med at koste dyrt på både selv­værd, selv­til­lid og lysten til at lære. Men sådan behø­ver det ikke være. Det giver selv­værd at kun­ne bidra­ge Det gør stort ind­tryk på mig, når en 8. klas­se­læ­rer for­tæl­ler, hvor­dan en af hen­des ele­ver for før­ste […]

Læs mere ...
Praksisnær kompetenceudvikling

9 styrker ved Ugeskema

Hvad er Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen? Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en pæda­go­gisk meto­de, som vir­ke­lig­gør inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i sko­le­hver­da­gen. Det er både et plan­læg­nings­red­skab og en ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på. Uge­ske­ma­et baner vej for fag­lig pro­g­res­sion og triv­sel hos hver enkelt elev og styr­ker fæl­les­ska­bet i klas­sen. 9 styr­ker ved Uge­ske­ma ✅ Fag­lig­hed – ele­ver­ne lærer det, […]

Læs mere ...
Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Tillid til unge — UgeskemaRevolutionen på TV2

Er nuti­dens unge vir­ke­lig så dov­ne, dum­me og for­kæ­le­de, som de har ry for? TV2 Øst har søsat en udsen­del­ses­ræk­ke om til­li­den til unge, hvor ung­dom­mens stem­me Mads Mari­us tager tem­pe­ra­tu­ren på nuti­dens ung­dom. “Jeg er cho­ke­ret — posi­tivt — over, hvor­dan fri­hed under ram­mer opbyg­ger selv­til­lid hos ele­ver­ne.” Mads Mari­us I et af pro­gram­mer­ne […]

Læs mere ...