Praksisnær kompetenceudvikling

9 styrker ved Ugeskema

Nyheder

Praksisnær kompetenceudviklingHvad er Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen?

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en pæda­go­gisk meto­de, som vir­ke­lig­gør inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i sko­le­hver­da­gen.

Det er både et plan­læg­nings­red­skab og en ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på.

Uge­ske­ma­et baner vej for fag­lig pro­g­res­sion og triv­sel hos hver enkelt elev og styr­ker fæl­les­ska­bet i klas­sen.

9 styrker ved Ugeskema

✅ Fag­lig­hed – ele­ver­ne lærer det, de skal

✅ Inklu­sion – alle kan del­ta­ge

✅ Lyst – den enkel­te elev får lyst til at lære

✅ Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring – alle bli­ver udfor­dret på deres niveau

✅ Ro – til for­dy­bel­se og læring

✅ Vari­a­tion – bevæ­gel­se og under­støt­ten­de under­vis­ning ind­går natur­ligt

✅ Ele­vind­dra­gel­se – medind­fly­del­se og med­be­stem­mel­se hver dag

✅ Triv­sel – alle ele­ver har en plads i fæl­les­ska­bet, og trivs­len kom­mer helt i top

✅ Over­skud – lærer­ne kan beva­re deres eget over­skud

Praksisnær kompetenceudvikling – kurser og pædagogiske dage

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens kur­ser byg­ger bro fra teo­ri til hand­ling og imple­men­te­ring. Lærer­ne og pæda­go­ger­ne arbej­der med deres egen prak­sis, så de straks efter kur­set er klar til at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov.
På den måde ska­ber I en sko­le med over­skud til alle – med­ar­bej­de­re såvel som ele­ver.

Vi til­by­der kur­ser og kur­sus­for­løb i hele lan­det.

Kon­takt os for at få et kur­sustil­bud.