tillid til eleverne

Ugeskema-inspiration til Georgien

Lek­tor fra lærer­ud­dan­nel­sen i Geor­gi­en har været i Dan­mark for at søge inspira­tion til udvik­ling af det 4. ver­dens­mål om kva­li­tets­ud­dan­nel­se. Hun blev inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Gladsaxe-Bla­­det brin­ger en arti­kel om det uden­land­ske besøg på Vad­gård Sko­le, der arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som prak­sis­for­søg. “For­sø­get omhand­ler orga­ni­se­ring af under­vis­ning i et mil­jø, hvor både de tra­di­tio­nel­le […]

Læs mere ...
Et lys og en vej for en kommende lærer

Et lys og en vej for en kommende lærer

Lærer­stu­de­ren­de anmel­der den nye bog fra Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen   Jeg blev før­ste gang præ­sen­te­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, da jeg skul­le i gang med min 3. og sid­ste prak­tik­pe­ri­o­de. Jeg kør­te direk­te på bibli­o­te­ket og lån­te Kari­nas før­ste bog om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen og hav­de stor glæ­de af den­ne under­vis­nings­me­to­de i mit sid­ste prak­tik­for­løb. Jeg blev der­for begej­stret, da jeg […]

Læs mere ...
5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen

Ny og spændende bog fra UgeskemaRevolutionen

Bog­mær­ket anmel­der den nye bog, og giver deres bed­ste anbe­fa­lin­ger. Rig­tig man­ge lære­re går ned med stress, skri­ver Sus­an­ne Sko­v­bo i sin anmel­del­se og peger på, at der er hjælp at hen­te i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens måde at plan­læg­ge og sty­re sin under­vis­ning på. Hun frem­hæ­ver, at bogen er fyldt med nytæn­ken­de idéer til, hvor­dan man kan […]

Læs mere ...
Japanske studerende er interesserede i undervisning med Ugeskema

Er UgeskemaRevolutionen på vej til Japan?

Uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de fra Japan, der har været i Dan­mark for at bli­ve klo­ge­re på det dan­ske uddan­nel­ses­sy­stem, er ble­vet inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. ”Der var fra alle de besø­gen­de sær­lig stor inter­es­se for, hvor­dan vi på Ejby Sko­le under­vi­ser vores børn og unge men­ne­sker, så de kan kla­re sig vide­re i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Et system, der kræ­ver selv­stæn­dig­hed […]

Læs mere ...
Ny Ugeskema-friskole på vej

Ny UgeskemaRevolution-friskole på vej

Når Ege­kro­ne Frisko­le i Bal­lerup star­ter til som­mer, bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen omdrej­nings­punk­tet for under­vis­nin­gen. ”Net­op Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen vil gøre det muligt at kun­ne have en høj grad af under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og under­vi­se fle­re alder­s­klas­ser sam­ti­digt på en lil­le sko­le,” for­kla­rer Theis Ing­vor­sen, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til den nye frisko­le. Cita­tet er fra Bal­lerup Bla­det, novem­ber 2018: Ny bære­dyg­tig […]

Læs mere ...
Elevmedbestemmelse med UgeskemaRevolutionen

Ny organisering af skoledagen | Få en hverdag med overskud

Ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen giver dig mulig­hed for en hver­dag med over­skud til alle – både ele­ver­ne og dig selv. Få det hur­ti­ge over­blik, så du nemt kan gøre drøm til vir­ke­lig­hed med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i din nye sko­le­hver­dag. Vil du også sik­re, at alle dine ele­ver bli­ver selv­stæn­di­ge, vide­be­gær­li­ge og dyg­ti­ge? Og vil du sam­ti­dig imø­de­kom­me […]

Læs mere ...
Bevægelse i undervisningen med De 5 Tibetanere

Bevægelse og afslapning på samme tid

Bevæ­gel­se og afslap­ning på sam­me tid med De 5 Tibe­ta­ne­re Når du vil byg­ge bevæ­gel­se ind på Uge­ske­ma­et og sam­ti­dig give hjer­nen en pau­se, så kan De 5 Tibe­ta­ne­re være en god mulig­hed. De 5 Tibe­ta­ne­re er fem simp­le yogaø­vel­ser, som kom­mer hele krop­pen igen­nem. Bri­an Der­nje Niels­son gui­der ele­ver­ne gen­nem pro­ces­sen på en beha­ge­lig og […]

Læs mere ...
Undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål i PRAKSIS

Få nøglen til dine elever

Få nøg­len til dine ele­ver, så du kan hjæl­pe dem med at indstil­le kom­pas­set i den rig­ti­ge ret­ning… Gen­nem mine år som lærer er jeg stødt på ele­ver, som har udfor­drin­ger i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. Nog­le ele­ver har svært ved at kon­cen­tre­re sig, og andre kan have svært ved noget så ele­men­tært som at sid­de […]

Læs mere ...