Drømmer du om tid i sprogundervisningen

Sprogundervisning — Drømmer du om TID …?

Mundtlig dimension Nyheder Udskoling

Har du nogensinde overvejet, hvor dygtige dine elever kunne blive, hvis du bare havde tid til at tale engelsk/tysk/fransk med hver enkelt? Det kan blive din nye skolehverdag. Og det tager kun få uger at nå dertil.

Man­ge ele­ver i klas­sen kom­bi­ne­ret med få ugent­li­ge timer på ske­ma­et til sprog­fa­ge­ne gør, at du sik­kert har ople­vet, at det kan føles som en umu­lig udfor­dring at fin­de tid – tid til at få talt med ele­ver­ne, sik­re deres udta­le og i det hele taget få dem i tale.

Har du de æld­ste ele­ver, ople­ver du måske lige­frem, at det kan være svært at give den før­ste karak­ter, for­di du end­nu ikke er nået hele vej­en rundt og sta­dig mang­ler at få det ful­de over­blik over, hvad de alle sam­men kan. Det var hvad Jan­ne ople­ve­de i sin 10. klas­se, ind­til hun begynd­te at under­vi­se på en anden måde.

“Alle­re­de fire uger inde i sko­le­å­ret har jeg fået et meget stør­re over­blik, end jeg nogen­sin­de har haft før på det her tids­punkt.”
Jan­ne Farup, engels­klæ­rer i 10. klas­se­cen­ter

Ved at orga­ni­se­re sprogun­der­vis­nin­gen ander­le­des får du fri­gi­vet din tid, så du kan tale med hver enkelt af dine ele­ver på det frem­med­sprog, du under­vi­ser i.

Drømmer du om tid i sprogundervisningen

Fra klassesamtale til dialog 1:1

Når vi har den fæl­les klas­se­sam­ta­le, er det typisk de sam­me fem-syv ele­ver, der siger noget. Ud fra et sprog­pæ­da­go­gisk per­spek­tiv er det langt mere hen­sigts­mæs­sigt at have kom­mu­ni­ka­tion med en min­dre grup­pe ad gan­gen. På den måde får alle mulig­hed for at kom­me til orde – og ingen kan sid­de og gem­me sig.

Men det er svært – fak­tisk umu­ligt – at få tid til at tale med hver enkelt elev, når alle laver det sam­me på sam­me tids­punkt. Vil du have fri­gi­vet din tid til at føl­ge hver enkelt elevs lære­pro­ces og have dia­lo­gen 1:1, kræ­ver det nog­le små juste­rin­ger i under­vis­nin­gen.

Du kan sta­dig bru­ge det sam­me under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som du bru­ger i dag, men det er kun nog­le styk­ker ad gan­gen, som er i gang med det nye, de skal lære. Og ele­ver­ne hjæl­per hin­an­den. Det bety­der, at du und­går, at alle dine ele­ver træk­ker i dig på én gang, og du får tid i under­vis­nin­gen til at tage hånd om ele­ver­nes fag­li­ge udvik­ling og til at tale med hver enkelt.

Din nye skolehverdag med overskud

Du kan nøjes med en kort intro­duk­tion en gang om ugen, hvor du for­kla­rer ele­ver­ne det nye, de skal lære. Resten af tiden arbej­der klas­sen med Uge­ske­ma.

Praksisnær kompetenceudvikling

Den ro, der plud­se­lig opstår i klas­sen, er noget af det, de fle­ste lære­re ople­ver som den stør­ste for­skel, når de begyn­der at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Ele­ver­ne arbej­der jo bare, lyder det fra lærer­ne. Og det giver et helt andet over­skud til dig som lærer. Et over­skud, som både du og dine ele­ver får gavn af.

Sel­ve Uge­ske­ma­et er et afkryds­nings­ske­ma med alle de opga­ver, ele­ver­ne skal lave i løbet af ugen. Du udfyl­der Uge­ske­ma­et med opga­ver og akti­vi­te­ter, der pas­ser til det, ele­ver­ne skal lære, og i løbet af ugen bestem­mer ele­ver­ne selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de laver deres opga­ver, hvor de gør det og sam­men med hvem.

Du kan måske være bekym­ret for, om du mister kon­trol­len, når du ikke kan skue ud over en hel klas­se, der på sam­me tids­punkt laver det sam­me. Det gør du selv­føl­ge­lig ikke. Du vil hur­tigt erfa­re, at du i ste­det får en helt anden sty­ring.

På Uge­ske­ma­et kan hver elev se ud for sit navn, hvil­ke opga­ver han skal lave. Det er nem­lig sådan, at det ikke er alle ele­ver, der skal løse de sam­me opga­ver på Uge­ske­ma­et. Ele­ver­nes udgangs­punkt er for­skel­ligt.

Stor niveauforskel

Jeg ople­ver, at der er utro­lig stor for­skel på ele­ver­nes fag­li­ge niveau – også når vi taler sprog­fag. I 1. klas­se har jeg fle­re gan­ge ople­vet en elev tale fly­den­de engelsk. Det stil­ler sto­re krav til dif­fe­ren­ti­e­ring. Og i en pres­set hver­dag kan det være svært at få tiden til at ræk­ke.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver dig både et plan­læg­nings­red­skab og en ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor dif­fe­ren­ti­e­rin­gen sker helt natur­ligt. Hver enkelt elevs fag­li­ge niveau og arbejds­tem­po er i fokus. Ved hjælp af de for­skel­li­ge fel­ter på Uge­ske­ma­et bli­ver det sim­pelt for dig til­pas­se opga­ver­ne til hver af dine ele­ver.

Det mest fan­ta­sti­ske er, at det ikke kræ­ver ekstra for­be­re­del­ses­tid – du vil meget hur­tigt erfa­re, at det bli­ver nem­me­re at få den spar­som­me tid til at ræk­ke.

Fra ventetid til arbejdstid

Kam­me­rat­hjælp og nav­ne­klod­ser er et vig­tigt ele­ment for at få suc­ces med Uge­ske­ma­et. Hos mig skal ele­ver­ne altid først spør­ge en kam­me­rat, når de har brug for hjælp. Hvis de ikke selv kan løse udfor­drin­gen, må ele­ven sæt­te sin nav­ne­klods op ved tav­len. Det bety­der, at han har brug for min hjælp. Nav­ne­klod­ser erstat­ter at sid­de med fin­ge­ren i vej­ret og ven­te.

Mens ele­ven ven­ter, løser han en af de andre opga­ver på Uge­ske­ma­et. På den måde bli­ver ven­te­ti­den kon­ver­te­ret til arbejds­tid og læring. Du kan så tage klod­ser­ne i ræk­ke­føl­ge og hjæl­pe den enkel­te elev vide­re. Selv­om du kom­mer til at sid­de et styk­ke tid og tale med en elev, behø­ver du ikke få stress. Du kan slap­pe af ved tan­ken om, at ele­ver­ne laver noget fag­ligt rele­vant, mens de ven­ter på at tale med dig.

Tyskspil med dialog

En tys­klæ­rer for­tal­te mig på et tids­punkt, hvor­dan hun hver uge hav­de tid til at sid­de med en lil­le grup­pe ele­ver og spil­le et fag­ligt spil og være i dia­log med dem på tysk, mens de spil­le­de. Den ene dag kan det være fire-fem ele­ver, den næste dag en anden lil­le grup­pe ele­ver. Det kan lade sig gøre, for­di hele klas­sen arbej­der selv­stæn­digt og kan gøre brug af kam­me­rat­hjæl­pen, og for­di du ikke bru­ger tid på at kon­trol­le­re ele­ver­ne – du vej­le­der og under­vi­ser.

”Jeg har fået fri­gi­vet rig­tig meget tid i min under­vis­ning. Som tys­klæ­rer har jeg for eksem­pel tid til at spil­le et tysk­spil med en grup­pe ele­ver, så vi har dia­lo­gen på tysk.”
Hel­le, tys­klæ­rer i 8. klas­se

Når opga­ven er på Uge­ske­ma­et, får du dia­lo­gen med alle – bare på for­skel­li­ge tids­punk­ter. Og det er net­op den tids­for­skyd­ning, der gør for­skel­len. Mens du taler med en grup­pe ele­ver, arbej­der resten med opga­ver på Uge­ske­ma­et. Tysk­spil­let er blot én af opga­ver­ne.

Udtale, betoning og begreber

I sprog­fa­ge­ne er det natur­lig­vis vig­tigt, at ele­ver­ne får mulig­hed for at få respons på deres udta­le fra dig. Men når det for­går fæl­les i klas­sen, er kun én elev aktiv ad gan­gen. Arbej­der klas­sen med Uge­ske­ma, bli­ver alle akti­ve på sam­me tid.

Ugeskema i sprogundervisningen

Jeg vil anbe­fa­le, at du fyl­der kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver på Uge­ske­ma­et sam­men med skrift­li­ge opga­ver, læs­ning, gram­ma­tik og så vide­re.

Når du byg­ger sprog­fa­ge­ne ind i Uge­ske­ma­et, har du bed­re betin­gel­ser for at kor­ri­ge­re ele­ver­nes udta­le, udvi­de deres ord­for­råd og gå i dyb­den med de ord eller begre­ber, som hver enkelt elev har brug for hjælp til.

 

De skal da høre min udtale, eller …?

Når ele­ver­ne skal lære om udta­le og beto­ning, bety­der det ikke, at de alle sam­men nød­ven­dig­vis skal lyt­te til min stem­me. Det kan også være en opga­ve på Uge­ske­ma­et at se en video eller lyt­te til en podcast. Lige­som det kan være en opga­ve selv at lave en lyd­op­ta­gel­se med dia­lo­gen på engelsk, tysk eller fransk. Det giver ele­ver­ne mulig­hed for at høre sig selv og kor­ri­ge­re deres udta­le.

Du har til gen­gæld en afgø­ren­de rol­le i for­hold til at sik­re, at ele­ver­ne udvik­ler sprog­li­ge kom­pe­ten­cer, så de kan anven­de spro­get i en sam­ta­le med andre. Og her er din tid til dia­log med den enkel­te af stor betyd­ning.

Få eleverne i tale

Skal en opga­ve løses på engelsk, er det selv­føl­ge­lig ikke okay at tale dansk. Men det kan ske, at nog­le ele­ver alli­ge­vel gør det, måske for­di de er usik­re. Tryg­hed er vig­tig. Når ele­ver­ne skal tur­de kaste sig ud i at sige noget på et frem­med­sprog, må de ikke være ban­ge for at tabe ansigt eller bli­ve til grin.

Man­ge synes, det er mere trygt at tale et nyt sprog, når de selv væl­ger deres sam­ar­bejds­part­ner, og det giver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen mulig­hed for.

Læs mere om, hvor­dan det frie valg kan give ele­ver­ne en tryg­heds­fø­lel­se, der gør, at de kan præ­ste­re opti­malt.

Varieret skoledag frigiver din tid

Nærværende dialog i sprogundervisningen med UgeskemaRevolutionen

Med få ugent­li­ge sprog­ti­mer kan det være svært at ska­be vari­a­tion i under­vis­nin­gen – sær­ligt i udsko­lin­gen, hvor opga­ver­ne bli­ver mere og mere kom­plek­se. Det kan du løse ved at lade Uge­ske­ma­et stræk­ke over to, tre eller fire uger. På den måde får du en stør­re time­pul­je til at ska­be vari­a­tion i opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et, og du kan løben­de til­go­de­se fagets man­ge for­skel­li­ge aspek­ter.

Det er en stor styr­ke, når du og dine kol­le­ga­er kører fle­re fag sam­men i et fæl­les Uge­ske­ma. Det giver ele­ver­ne stør­re fri­hed til at væl­ge, og de får mulig­hed for at for­dy­be sig uden hele tiden at skul­le tage deres ting frem og pak­ke dem væk igen.

Når der er fle­re fag i spil, arbej­der ele­ver­ne med man­ge for­skel­lig­ar­te­de opga­ver på sam­me tid. Det kan måske lyde kræ­ven­de, men det er det fak­tisk ikke. Tvær­ti­mod får du fri­gi­vet tid til at tale engelsk, tysk eller fransk med hver af dine ele­ver, da alle opga­ver ikke kræ­ver lige meget hjælp.

Læs mere om den mundt­li­ge dimen­sion og Uge­ske­ma i udsko­lin­gen.

Få alle red­ska­ber­ne på mine kur­ser eller læs bogen.