Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Lektørudtalelse — Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen

Boganmeldelse Nyheder

Nu må jeg ende­lig offent­lig­gø­re den ful­de lek­tør­ud­ta­lel­se på min nye bog. Og jeg er både glad, stolt og utro­lig tak­nem­me­lig 🙏 over den anbe­fa­ling, bogen får i den ’offi­ci­el­le bogan­mel­del­se’. Den inde­hol­der nem­lig en anbe­fa­ling om at ind­kø­be bogen til PLC, fol­ke­bi­bli­o­tek og bibli­o­te­ker ved pro­fes­sions­højsko­ler­ne 👍 👍 👍

Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Måske får du selv lyst til at læse bogen, når du har set lek­tør­ud­ta­lel­sen 😉

Her er et lil­le uddrag af det, lek­tø­ren har skre­vet …

”Meto­dens struk­tur effek­ti­vi­se­rer for­be­re­del­sen, sam­ti­dig med at lære­ren på tæt­te­ste vis kan føl­ge sine ele­vers fag­li­ge udvik­ling.”

Og hvem drøm­mer ikke om det 😉

Lek­tø­ren frem­hæ­ver også, at det er dej­ligt, at der er eksemp­ler fra både ind­sko­ling, mel­lem­trin og udsko­ling, og at hvert kapi­tel er fyldt med prak­si­s­ek­semp­ler og fotos fra under­vis­nings­si­tu­a­tio­ner. Hun skri­ver des­u­den:

“For­fat­te­ren skri­ver med stor begej­string. Det smit­ter.”

Læs mere og køb bogen

Her kan du læse hele lektørudtalelsen:

I 16 kapit­ler sæt­tes der fokus på, hvor­dan man kan ind­fø­re under­vis­nings­me­to­den “Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen” i sko­len på alle klas­se­trin. Grun­didéen er, at ele­ver­ne gen­nem arbej­det bli­ver gode til at struk­tu­re­re deres egen læring, til at sam­ar­bej­de og til at hjæl­pe hin­an­den

Indhold

 • Så dyg­ti­ge som muligt
 • Sådan kom­mer du nemt i gang
 • Vari­e­ret sko­le­dag & fag­lig for­dy­bel­se
 • Under­vis­ning i fage­ne
 • Under­støt­ten­de under­vis­ning
 • Bevæ­gel­se
 • Ro og klas­se­le­del­se
 • Triv­sel og under­vis­nings­mil­jø
 • Målsty­ret under­vis­ning og læring
 • Indi­vi­du­el­le mål og hand­le­pla­ner — mod nye høj­der
 • Ele­vind­dra­gel­se
 • Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring
 • Inklu­sion
 • For­æl­dre­sam­ar­bej­de
 • Den åbne sko­le
 • Træf udbyt­te­ri­ge valg

Kort om bogen

Kari­na Wint­her frem­hæ­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens for­de­le i tiden efter den nye reform. Meto­dens struk­tu­rer effek­ti­vi­se­rer for­be­re­del­sen, sam­ti­dig med at lære­ren på tæt­te­ste vis kan føl­ge sine ele­vers fag­li­ge udvik­ling. For lære­re og lærer­stu­de­ren­de

Beskrivelse

I 16 kapit­ler sæt­tes der fokus på, hvor­dan man kan ind­fø­re meto­den i sko­len på alle klas­se­trin. Grun­di­de­en er, at ele­ver­ne gen­nem arbej­det bli­ver gode til at struk­tu­re­re deres egen læring, gode til at hjæl­pe andre og gode til at sam­ar­bej­de. Meto­den giver mulig­hed for høj grad af dif­fe­ren­ti­e­ring. Des­u­den dis­ku­te­res inklu­sion, klas­se­le­del­se, triv­sel, mål og hand­le­pla­ner lige som ele­vind­dra­gel­se og for­æl­dre­sam­ar­bej­det også hver får et kapi­tel. Når ele­ver­ne på den­ne måde bli­ver selv­hjul­p­ne, fri­gi­ves der tid til, at lære­ren kan få mere tid til den enkel­te elev. Hvert kapi­tel er fyldt med prak­si­s­ek­semp­ler og fotos fra under­vis­nings­si­tu­a­tio­ner

Vurdering

For­fat­te­ren skri­ver med stor begej­string. Det smit­ter. Det er dej­ligt, at der er eksemp­ler fra både ind­sko­ling, mel­lem­trin og udsko­ling.

Til bibliotekaren

Anbe­fa­les ind­købt til PLC, fol­ke­bi­bli­o­tek og bibli­o­te­ker ved pro­fes­sions­højsko­ler­ne.

Lek­tør­ud­ta­lel­se af
Inge­li­se Blom Han­sen

Læs mere og køb bogen