Et lys og en vej for en kommende lærer Natasha Mikkelsen, 4. års lærerstuderende 2019.

Et lys og en vej for en kommende lærer

Boganmeldelse Nyheder

Lærerstuderende anmelder den nye bog fra UgeskemaRevolutionen

 

Et lys og en vej for en kommende lærer
Natasha Mik­kel­sen, 4. års lærer­stu­de­ren­de 2019

Jeg blev før­ste gang præ­sen­te­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, da jeg skul­le i gang med min 3. og sid­ste prak­tik­pe­ri­o­de. Jeg kør­te direk­te på bibli­o­te­ket og lån­te Kari­nas før­ste bog om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen og hav­de stor glæ­de af den­ne under­vis­nings­me­to­de i mit sid­ste prak­tik­for­løb. Jeg blev der­for begej­stret, da jeg for nylig fik mulig­hed for at anmel­de den nye Uge­ske­ma-bog, som er en fan­ta­stisk fort­sæt­tel­se til den før­ste bog.

Den nye bog er skre­vet i lyset af den nye fol­ke­sko­lere­form og giver en glim­ren­de vej­vis­ning til, hvor­dan inklu­sion fak­tisk kan lyk­kes.

”Bogen giver en glimrende vejvisning til, hvordan inklusion faktisk kan lykkes.”

Vi bli­ver stop­fodret med inklu­sions­be­gre­bet på stu­di­et, men bli­ver også i vores prak­tik­ker ramt af en vir­ke­lig­hed, som ikke altid helt stem­mer overens med det vi lærer om på stu­di­et. Det føles på man­ge måder over­væl­den­de at skul­le sen­des ud i den vir­ke­lig­hed om få måne­der. Hel­dig­vis har jeg fået for­ny­et ener­gi og mod på det­te efter at have læst den nye bog om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

”Heldigvis har jeg fået fornyet energi og mod på skolens virkelighed, efter jeg har læst bogen.”

Kari­na beskri­ver så fint i sin bog, at refor­mer­ne kom­mer oppe­fra, og revo­lu­tio­ner kom­mer fra fol­ket. Fol­ket skal her ses som lære­re, pæda­go­ger og skole­le­de­re. Jeg ved alle­re­de nu, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kom­mer til at bli­ve en stor del mit kom­men­de job som lærer. Med hån­den på hjer­tet, vil jeg ønske for lærer­ud­dan­nel­sen, at man begyn­der at intro­du­ce­re og under­vi­se i, hvor­dan man kan bru­ge Uge­ske­ma som under­vis­nings­red­skab i fol­ke­sko­len.

”Jeg ønsker for læreruddannelsen, at man begynder at introducere og undervise i, hvordan man kan bruge Ugeskema som undervisningsredskab i folkeskolen.”

Få tid og overskud i skolehverdagenKnap 4 år på stu­di­et er gået, og for før­ste gang ser jeg et lys og en vej for mig som kom­men­de lærer. Noget af det, jeg bli­ver aller­mest dra­get af i Kari­nas bog, er, hvor­dan hun foku­se­rer på, hvor­dan ele­ver­ne blot skal bli­ve så dyg­ti­ge, som de nu kan. Bogen giver mig red­ska­ber til at kun­ne under­vi­se uden at skul­le tæn­ke over buzz-ord som ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di vir­ke­lig­he­den i dis­se begre­ber sker helt natur­ligt i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

”For første gang ser jeg et lys og en vej for mig som kommende lærer.”

Bogen ser­ve­rer en lang ræk­ke meto­der og red­ska­ber til at kun­ne væk­ke ele­ver­nes lyst til læring, som blandt andet helt natur­ligt opstår, når ele­ver­ne plud­se­lig skal til at have medansvar for egen læring.

Som kom­men­de ind­sko­lings­læ­rer har man­ge af mine tan­ker kred­set om, hvor­dan jeg skal ind­ret­te mit klas­se­lo­ka­le. Der er et pænt styk­ke om net­op det­te i bogen, som hed­der ”Rum giver ro”. Det­te afsnit inde­hol­der en per­fekt og meget velud­ført gui­de til, hvor­dan man kan få mest ud af indret­nin­gen i klas­se­lo­ka­let. Med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er under­vis­nin­gen ikke læn­ge­re base­ret på, at man som lærer står og under­vi­ser for­an tav­len, og det giver her­med nog­le helt andre mulig­he­der for klas­se­rums­in­dret­ning.

”Der en perfekt og meget veludført guide til, hvordan man kan få mest ud af indretningen i klasselokalet.”

Det kom­men­de for­æl­dre­sam­ar­bej­de fyl­der også en stor del af mine tan­ker for tiden. Bogen inde­hol­der et helt kapi­tel om for­æl­dre­sam­ar­bej­de, og det giver en mas­se tips og mulig­he­der for mig som kom­men­de Uge­ske­ma-lærer.

Jeg er glad for, at jeg har fået kend­skab til Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, og jeg glæ­der mig til at træ­de ind i lærer­ger­nin­gen med beg­ge Uge­ske­mabø­ger under armen.

Natasha Mik­kel­sen, 4. års lærer­stu­de­ren­de

 

Her kan du se mere og læse uddrag af bogen

Køb bogen