5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen

Ny og spændende bog fra UgeskemaRevolutionen

Boganmeldelse Nyheder

Bog­mær­ket anmel­der den nye bog, og giver deres bed­ste anbe­fa­lin­ger.

5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen

Rig­tig man­ge lære­re går ned med stress, skri­ver Sus­an­ne Sko­v­bo i sin anmel­del­se og peger på, at der er hjælp at hen­te i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens måde at plan­læg­ge og sty­re sin under­vis­ning på.

Hun frem­hæ­ver, at bogen er fyldt med nytæn­ken­de idéer til, hvor­dan man kan ind­tæn­ke under­støt­ten­de under­vis­ning eller kre­a­ti­ve og fag­li­ge ele­men­ter som fx tea­ter uden kaos, og den hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion og klas­se­trin man har.

”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.”

Du kan læse hele bogan­mel­del­sen fra Bog­mær­ket.