tillid til eleverne

Ugeskema-inspiration til Georgien

Nyheder Omtale

Lek­tor fra lærer­ud­dan­nel­sen i Geor­gi­en har været i Dan­mark for at søge inspira­tion til udvik­ling af det 4. ver­dens­mål om kva­li­tets­ud­dan­nel­se. Hun blev inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

tillid til eleverneGladsaxe-Bla­det brin­ger en arti­kel om det uden­land­ske besøg på Vad­gård Sko­le, der arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som prak­sis­for­søg.

“For­sø­get omhand­ler orga­ni­se­ring af under­vis­ning i et mil­jø, hvor både de tra­di­tio­nel­le klas­se­væ­rel­ser og uge­ske­ma­er er brudt op og der­med i høje­re grad imø­de­kom­mer sko­lens krav om både under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion,” skri­ver Gladsaxe-Bla­det.

Læs artik­len

gladsaxebladet.dk/2019/06/georgisk-og-tibetansk-besoeg/