Japanske studerende er interesserede i undervisning med Ugeskema

Er UgeskemaRevolutionen på vej til Japan?

Nyheder Omtale

Uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de fra Japan, der har været i Dan­mark for at bli­ve klo­ge­re på det dan­ske uddan­nel­ses­sy­stem, er ble­vet inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

”Der var fra alle de besø­gen­de sær­lig stor inter­es­se for, hvor­dan vi på Ejby Sko­le under­vi­ser vores børn og unge men­ne­sker, så de kan kla­re sig vide­re i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Et system, der kræ­ver selv­stæn­dig­hed og kræ­ver, at den unge selv er opsø­gen­de. Da vi på turen rundt kom ind for­bi på 7. årgang, fik de præ­sen­te­ret måden vi her – og på man­ge andre årgan­ge – arbej­der ind i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, som vi ople­ver er til stor glæ­de for vores ele­ver både i for­hold til moti­va­tion og selv­stæn­dig­hed.”

 

Sådan er skole­le­de­ren cite­ret i Fyens Stift­s­ti­den­de: 14 japa­ne­re på sko­le­vi­sit i Ejby

Vil du læse mere om, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bli­ver omtalt i medi­er­ne?