Undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål i PRAKSIS

Få nøglen til dine elever

Målstyret undervisning Nyheder Undervisningsdifferentiering Videoer

Få nøg­len til dine ele­ver, så du kan hjæl­pe dem med at indstil­le kom­pas­set i den rig­ti­ge ret­ning…

Gen­nem mine år som lærer er jeg stødt på ele­ver, som har udfor­drin­ger i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. Nog­le ele­ver har svært ved at kon­cen­tre­re sig, og andre kan have svært ved noget så ele­men­tært som at sid­de på en stol. Det har du sik­kert også ople­vet.

Ind imel­lem er udfor­drin­ger­ne mod­sa­t­ret­te­de. Jeg kan stå med en elev, som har brug for at lære at bli­ve mere grun­dig, sam­ti­dig med at jeg har en elev, der er så omhyg­ge­lig, at han har brug for at lære at give lidt slip på per­fek­tio­nis­men. Jeg kan stå med en elev, som har brug for at bli­ve luk­ket ind i fæl­les­ska­bet, sam­ti­dig med at jeg kan stå med nog­le ele­ver, som har brug for at lære at luk­ke ind.

Oven i de per­son­li­ge og soci­a­le udfor­drin­ger, så har hver af ele­ver­ne også for­skel­li­ge fag­li­ge ambi­tio­ner, lige­som du selv­føl­ge­lig har ambi­tio­ner på dine ele­vers veg­ne.

Det forun­der­li­ge er, at når vi spør­ger ele­ver­ne, hvad de ger­ne vil lære – både fag­ligt, per­son­ligt og soci­alt, så ved de det fak­tisk godt. De ved godt, hvad de har brug for. De ved, hvad de ønsker. I vir­ke­lig­he­den er det oftest fuld­stæn­dig det sam­me, som det jeg vil­le have peget på. For­skel­len er, at når vi spør­ger ele­ver­ne, så får de mulig­hed for at for­føl­ge deres drøm, og det gør, at de får et helt andet ejer­skab.

Men det er ikke nok at udsty­re ele­ven med en hel hånd­fuld mål. De er også nødt til også at ken­de vej­en, som fører frem mod målet, og den vej er for­skel­lig fra elev til elev. Jeg kan ikke bare udstik­ke vej­en, for så er det slet ikke sik­kert, at den fører frem til det rig­ti­ge sted for den elev.

Som lære­re er vi rig­tig, rig­tig gode til at give svar. Når du lærer at stil­le spørgs­mål og bli­ver lige så god til at stil­le spørgs­mål, så er det fak­tisk nøg­len ind til dine ele­ver. Det gør, at du kan hjæl­pe dine ele­ver med at indstil­le kom­pas­set og lave en hand­le­plan sam­men med hver enkelt elev.

Det giver top­mo­ti­ve­re­de ele­ver.

Vil du også have nøg­len til dine ele­ver, så kan du få det på kur­set Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen.