Læs alle indlæg

Fjernundervisning - Få tid og ro til dialog

Skoleleder: God undervisningsform til hjemmeundervisning

Skole­le­der peger på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som en god under­vis­nings­form — også til hjem­me­un­der­vis­ning. I en arti­kel i Born­holms Tiden­de for­tæl­ler skole­le­der Kas­per Win­trup Johan­sen, at hans sko­le er ble­vet inspi­re­ret at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Tan­ken er, at lærer­ne kan dif­fe­ren­ti­e­re under­vis­nin­gen, så opga­ver­ne pas­ser til den enkel­te elevs behov. Sko­lens erfa­rin­ger er, at det er en under­vis­nings­form, som […]

Læs mere ...
Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen. Min fag­li­ge intro­duk­tion af nyt stof for klas­sen er redu­ce­ret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbej­der ele­ver­ne. Det kan udsko­lings­e­le­ver selv­føl­ge­lig […]

Læs mere ...
bestem selv dit skema som elev

En stille revolution breder sig i skolen

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge på Røn­bæks­ko­len i Hin­nerup, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma. Sko­le­e­le­ver bestem­mer selv over deres ske­ma “En stil­le revo­lu­tion er lang­somt ved at bre­de sig på de dan­ske fol­ke­sko­ler. Uge­­ske­­ma-Revo­lu­tio­­nen hed­der den, og det er en ny måde at under­vi­se på, hvor ele­ver­ne i høje­re grad […]

Læs mere ...
Boganmeldelse - Få ro, trivsel og overskud i skolen

Magasinet Skolen anmelder

Meg­af­lot anmel­del­se i Maga­si­net Sko­len! ⭐⭐⭐⭐⭐ “Over­sku­e­lig trods man­ge infor­ma­tio­ner – lil­le geni­streg” Anmel­de­ren frem­hæ­ver, at bogen behand­ler emner, som berø­rer ens egen prak­sis – eksem­pel­vis inklu­sion, stress (hos både ele­ver og lære­re), for­be­re­del­ses­tid og for­æl­dre­sam­ar­bej­det. Fokus er først og frem­mest på de ændrin­ger, man kan fore­ta­ge i sin prak­sis, og det er nog­le gan­ge […]

Læs mere ...
Få bedre trivsel, ro og overskud i skoledagen

Magasinet Skolen — Få inspiration til bedre trivsel i klassen

Maga­si­net Sko­len brin­ger arti­kel, der giver et godt ind­blik i under­vis­nings­me­to­den. Tea­se­re … Slip kon­trol­len, giv ele­ver­ne ind­fly­del­se Bry­der med det time­ba­se­re­de ske­ma Ingen lek­tier Vari­e­ret sko­le­dag Lav indret­nin­gen om Find artik­len her Se også deres meg­af­lot­te bogan­mel­del­se ⭐⭐⭐⭐⭐ → Læs anmel­del­se    

Læs mere ...
Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bladet Skolestart anmelder …

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊 ”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.” Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion man har. De fle­ste idéer kan benyt­tes på alle årgan­ge. Der er god inspira­tion at hen­te til plan­læg­ning på alle klas­se­trin. En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog. […] Bogen bug­ner af nye red­ska­ber, der løf­ter […]

Læs mere ...
Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklu­sion af alle dine ele­ver er en reel mulig­hed – Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for, at det kan lade sig gøre. Måske tæn­ker du, at det lyder som et fata­mor­ga­na, men frem­for et drøm­me­syn, kan det bli­ve din vir­ke­lig­hed med få simp­le greb. Se video­en med Tro­els, der lyk­kes med at inklu­de­re alle ele­ver ved hjælp […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen ikoner

Ikoner til Ugeskema

Iko­ner er en vig­tig del af Uge­ske­ma­et. De faste, til­ba­ge­ven­den­de og unik­ke iko­ner gør det nemt for ele­ver­ne at navi­ge­re i Uge­ske­ma­ets man­ge opga­ver. Du for­sy­ner hver opga­ve på Uge­ske­ma­et med et bil­le­di­kon og en kort, for­kla­ren­de tekst, så ele­ver­ne nemt kan huske, hvad opga­ven går ud på. Hent iko­ner til dit Uge­ske­ma Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens iko­ner […]

Læs mere ...
Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne. I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men […]

Læs mere ...