helt naturlig inklusion

Undervisningsdifferentiering og inklusion — helt naturligt

Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion — helt natur­ligt ”Man behø­ver ikke engang tæn­ke over buzz-orde­­ne ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di det er så inte­gre­ret i hin­an­den, og det er så sam­men­s­mel­tet, at det er noget, der natur­ligt sker i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen,” for­tæl­ler Nico­laj. Det kan vist ikke siges smuk­ke­re 🙂 Se video­en med Nico­laj. Her kan du […]

Læs mere ...
Fagligt niveau i skolen

Fagligt niveau er steget markant

Efter kun ét år med Uge­ske­ma er det fag­li­ge niveau ste­get mar­kant. Anja for­tæl­ler, hvor­dan karak­te­rer­ne i klas­sen steg fra 02 og 4 i star­ten af sko­le­å­ret til 7 – ja, til afgangs­prø­ven i dansk fik hele 16 ud af 26 ele­ver i klas­sen end­da 10 eller 12, og klas­sen end­te med et snit på 8,9. Da […]

Læs mere ...
Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, når du til­ret­te­læg­ger en stor del af ele­ver­nes sko­le­dag med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden for Uge­ske­ma­ets ram­mer.  Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden […]

Læs mere ...
Redskaber til udskoling

Ugeskema i Udskolingen — giver “total mening”

Når du arbej­der med Uge­ske­ma i udsko­lin­gen, bli­ver det muligt for dig at få ele­ver­nes man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer i spil, og det fag­li­ge niveau bli­ver vir­ke­lig højt. ”I over­byg­nin­gen er stort set alle fag i ske­ma­et, og det giver helt klart ele­ver­ne en stør­re selv­stæn­dig­hed,” for­tæl­ler Lis­beth Haa­hr, til Born­holms Tiden­de i artik­len ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik […]

Læs mere ...
Forældre introduktion til ugeskema

Introvideo til forældremøde

Som helt nyud­dan­net væl­ger Kri­sti­na at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, som er helt nyt for både ele­ver, for­æl­dre og sko­len. Hun beslut­ter at lave en video over en uge med Uge­ske­ma for at give alle et ind­blik i 3. klas­se og hen­des hver­dag med Uge­ske­ma. Og som Kri­sti­na siger: ”Hvad sæl­ger bed­re til et for­æl­dre­mø­de end […]

Læs mere ...
Ledelsen var på jagt efter redskaber til undervisningen

Redskaber til både folkeskolereform og lov om arbejdstid

”Vi var som ledel­se på jagt efter noget, der kun­ne hjæl­pe vores lære­re i dag­lig­da­gen med at kun­ne kla­re både en ny fol­ke­sko­lere­form og en ny lov om arbejds­tid,” for­tæl­ler skole­le­der Dag­ny Mad­sen. Næsten samt­li­ge lære­re og pæda­go­ger arbej­der nu med Uge­ske­ma, selv­om ledel­sen har lagt op til, at det skal være en fri­vil­lig ord­ning. […]

Læs mere ...
positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Jeg bli­ver nog­le gan­ge spurgt, om det er alle ele­ver, der kan fin­de ud af at arbej­de med Uge­ske­ma. Ind imel­lem stø­der jeg på et barn, hvor det er rig­tig svært – uan­set hvor­dan vi til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen. For­skel­len er bare, at når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gjort din tid til at prø­ve af […]

Læs mere ...
karina winther

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du fin­de inspira­tion til orga­ni­se­ring af lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Jeg vil anbe­fa­le, at du byg­ger akti­vi­te­ter­ne fra den under­støt­ten­de under­vis­ning ind i Uge­ske­ma­et sam­men med de bog­li­ge opga­ver. På den måde får ele­ver­ne et Uge­ske­ma, der er fyldt med man­ge opga­ve­ty­per og for­skel­li­ge måder […]

Læs mere ...