karina winther

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Bevægelse Understøttende undervisning Videoer

Her kan du fin­de inspira­tion til orga­ni­se­ring af lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Jeg vil anbe­fa­le, at du byg­ger akti­vi­te­ter­ne fra den under­støt­ten­de under­vis­ning ind i Uge­ske­ma­et sam­men med de bog­li­ge opga­ver. På den måde får ele­ver­ne et Uge­ske­ma, der er fyldt med man­ge opga­ve­ty­per og for­skel­li­ge måder at lære på. Ud over de bog­li­ge akti­vi­te­ter kan Uge­ske­ma­et inde­hol­de opga­ver, der til­go­de­ser for­skel­li­ge lærings­sti­le, kre­a­ti­ve opga­ver, bevæ­gel­se, dis­kus­sion, refleksion…Tiden i lek­ti­caféen bru­ger ele­ver­ne til at arbej­de vide­re med Uge­ske­ma­et.