helt naturlig inklusion

Undervisningsdifferentiering og inklusion — helt naturligt

Inklusion Undervisningsdifferentiering Videoer

Undervisningsdifferentiering og inklusion — helt naturligt

”Man behø­ver ikke engang tæn­ke over buzz-orde­ne ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di det er så inte­gre­ret i hin­an­den, og det er så sam­men­s­mel­tet, at det er noget, der natur­ligt sker i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen,” for­tæl­ler Nico­laj.

Det kan vist ikke siges smuk­ke­re 🙂

Se video­en med Nico­laj.

Her kan du læse, hvad Nicolaj fortæller:

Jeg hed­der Nico­laj Peter­sen, og jeg arbej­der som pæda­gog på Nuuks Inter­na­tio­na­le Frisko­le. Jeg skal til at star­te med at køre med Uge­ske­ma.

Jeg har gået på semi­na­ri­et for et par år siden, hvor buzz-orde­ne var ’inklu­sion’ og ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ – også i for­hold til refor­men. Det, jeg nog­le gan­ge syn­tes var pro­ble­ma­tisk, var, at selv­om der var værk­tø­jer til at kom­bi­ne­re de to ting, og selv­om det blev teo­re­ti­se­ret til uken­de­lig­hed stort set, så syn­tes jeg sta­dig­væk, at det var to stør­rel­ser, som ikke altid var sær­lig sam­men­hæn­gen­de i for­hold til prak­sis, klas­se­pæ­da­go­gik, kan man sige.

Det har jeg bare ople­vet med Uge­ske­ma­et, at det, det kan, det er, at man behø­ver ikke engang tæn­ke over buzz-orde­ne ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di det er så inte­gre­ret i hin­an­den, og det er så sam­men­s­mel­tet, at det er noget, der natur­ligt sker i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Det, har jeg syn­tes, har været supe­rin­spi­re­ren­de.

 

Har du lyst til at læse fle­re omta­ler?