Redskaber til udskoling

Ugeskema i Udskolingen — giver “total mening”

Erfaringer Udskoling Videoer

Når du arbej­der med Uge­ske­ma i udsko­lin­gen, bli­ver det muligt for dig at få ele­ver­nes man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer i spil, og det fag­li­ge niveau bli­ver vir­ke­lig højt. ”I over­byg­nin­gen er stort set alle fag i ske­ma­et, og det giver helt klart ele­ver­ne en stør­re selv­stæn­dig­hed,” for­tæl­ler Lis­beth Haa­hr, til Born­holms Tiden­de i artik­len ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik og selv­stæn­di­ge ele­ver”.

Det giver helt klart eleverne en større selvstændighed

Opga­ver­ne er mere kom­plek­se i udsko­lin­gen end tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet, og du tæn­ker måske, hvor­dan det kan lyk­kes at for­mid­le den sto­re mæn­ge af fag­ligt stof, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma. Sam­ti­dig er der fle­re fag – og nog­le af fage­ne er kun repræ­sen­te­ret med få ugent­li­ge timer.

Redskaber til udskolingJeg vil anbe­fa­le, at du arbej­der med det sam­me Uge­ske­ma over en læn­ge­re peri­o­de i udsko­lin­gen. Hvis jeg væl­ger, at køre Uge­ske­ma­et over én uge som tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet, kan det være svært at få plads til andet end træ­nings­op­ga­ver. Det er ærger­ligt, synes jeg. Jeg vil anbe­fa­le, at du udvi­der Uge­ske­ma­et til at gæl­de for to, tre eller fire uger. Det giver dig mulig­hed for også at byg­ge pro­jek­ter og mere kom­plek­se opga­ve­ty­per ind i Uge­ske­ma­et.

Elever vil gerne tage ansvar

Ele­ver vil ger­ne tage ansvar og leve op til det, vi for­ven­ter af dem – også i udsko­lin­gen (selv­om det måske nog­le gan­ge kan være svært at tro…)

I udsko­lin­gen har ele­ver­ne en alder, hvor de er træt­te af voks­ne men­ne­sker, der hele tiden for­tæl­ler dem, hvad de skal. Det kan være for­æl­dre, men alt­så også os lære­re. De unge men­ne­sker vil ger­ne selv bestem­me, og det giver ele­ver­ne en enorm følel­se af fri­hed, at de selv må væl­ge, hvil­ken ræk­ke­føl­ge de løser opga­ver­ne i, hvor de sid­der, og hvem de arbej­der sam­men med. Min erfa­ring er, at de unge men­ne­sker tager ansvar, når vi giver dem mulig­he­den for selv at til­ret­te­læg­ge deres arbej­de med Uge­ske­ma­e­Re­vo­lu­tio­nen.

Selv­om de unge men­ne­sker kan være tem­me­lig træt­te af os voks­ne, så er det, de efter­spør­ger aller­mest, voks­ne men­ne­sker, der har tid til at lyt­te til dem og være nær­væ­ren­de til­ste­de. Det bli­ver muligt for dig, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma.

Klar til ungdomsuddannelse

Elever vil gerne tage ansvarNår klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får ele­ver­ne arbejds­ru­ti­ner med sig, som de skal bru­ge vide­re på gym­na­si­et eller en anden ung­doms­ud­dan­nel­se.

En af mine tid­li­ge­re ele­ver for­tæl­ler, hvor­dan hun undrer sig over, at alle hen­des klas­se­kam­me­ra­ter sid­der og knok­ler til meget sent på afte­nen, lige inden de skal afle­ve­re en opga­ve på gym­na­si­et. ”Vi lær­te da at plan­læg­ge vores tid helt til­ba­ge i ind­sko­lin­gen, da vi arbej­de­de med Uge­ske­ma, så den opga­ve er jeg fær­dig med for fle­re dage siden” for­tæl­ler hun.

Vi lærte at planlægge vores tid, da vi arbejdede med Ugeskema

I 10. klas­se kom­mer alle ele­ver­ne med meget for­skel­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, og de skal vide­re i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. I løbet af det ene år skal de bli­ve klar til en ung­doms­ud­dan­nel­se, og her giver det ”total mening” at bru­ge Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, for­tæl­ler Hel­le, der er lærer i et 10. klas­se cen­ter.

Det giver total mening at bruge UgeskemaRevolutionen
i 10. klasse

Se video­en med Hel­le

Få flere redskaber

Måske sid­der du og tæn­ker:

Hvordan gør jeg nu lige det?

Det er det du lærer på mine kur­ser sam­men med en helt mas­se kon­kre­te red­ska­ber til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i PRAKSIS.

Se mere om kur­ser