Ledelsen var på jagt efter redskaber til undervisningen

Redskaber til både folkeskolereform og lov om arbejdstid

Folkeskolereform Videoer

”Vi var som ledel­se på jagt efter noget, der kun­ne hjæl­pe vores lære­re i dag­lig­da­gen med at kun­ne kla­re både en ny fol­ke­sko­lere­form og en ny lov om arbejds­tid,” for­tæl­ler skole­le­der Dag­ny Mad­sen.

Næsten samt­li­ge lære­re og pæda­go­ger arbej­der nu med Uge­ske­ma, selv­om ledel­sen har lagt op til, at det skal være en fri­vil­lig ord­ning.

Dag­ny Mad­sen for­tæl­ler, hvor­dan lærer­ne ople­ver, at de får tid til at tale med den enkel­te elev. ”Det giver tid. Det giver ro. Og det giver over­sku­e­lig­hed i dag­lig­da­gen.”