Fagligt niveau i skolen

Fagligt niveau er steget markant

Erfaringer Udskoling Videoer

Efter kun ét år med Uge­ske­ma er det fag­li­ge niveau ste­get mar­kant. Anja for­tæl­ler, hvor­dan karak­te­rer­ne i klas­sen steg fra 02 og 4 i star­ten af sko­le­å­ret til 7 – ja, til afgangs­prø­ven i dansk fik hele 16 ud af 26 ele­ver i klas­sen end­da 10 eller 12, og klas­sen end­te med et snit på 8,9.

Da Anja over­tog en sam­men­lagt 9. klas­se efter som­mer­fe­ri­en, begynd­te hun at arbej­de med Uge­ske­ma. Ele­ver­ne syn­tes, at det var sjovt, og jeg var måske også lidt mere kre­a­tiv i måden, jeg lave­de opga­ver­ne på, for­tæl­ler Anja. Ele­ver­ne fandt hur­tigt ud af, at de blev nødt til at lave opga­ver­ne, og så begynd­te de at arbej­de…

Se videoen med Anja.


“Jeg hed­der Anja, og jeg under­vi­ser i dansk på 9. årgang. Jeg fik efter feri­en en klas­se, der var slå­et sam­men af to. Det var en klas­se, hvor piger­ne især var rig­tig dyg­ti­ge til at del­ta­ge i under­vis­nin­gen, og dren­ge­ne sag­de ingen­ting. Jeg fik også lidt for­nem­mel­sen af, at de måske hel­ler ikke altid fik lavet alting, for­di de var i hvert fald gode til, at hvis de skul­le sige noget, så sag­de de noget til de før­ste to opga­ver, og så over­tog piger­ne resten. Så tænk­te jeg, at det gik jo ikke, for­di jeg kun­ne ikke rig­tigt give dem nog­le mundt­li­ge karak­te­rer.

Jeg begynd­te at lave Uge­ske­ma og sat­te dem til at lave de her opga­ver, og det syn­tes de fak­tisk var rig­tig sjovt. For det før­ste var jeg måske også lidt mere kre­a­tiv i den måde, jeg lave­de opga­ver på, men de fandt hur­tigt ud af, at de blev nødt til at lave opga­ver­ne, for jeg kun­ne jo tjek­ke, om de hav­de lavet dem. Det gjor­de, at jeg kom til at høre rig­tig man­ge dren­ge, der delt­og, og de steg i karak­ter i gen­nem­snit fra 02 og 4 til 7, og til eksa­men der fik de fak­tisk også rig­tig gode karak­te­rer. Klas­sen som gen­nem­snit fik 8,9 i snit, og 16 ud af 26 fik 10 eller 12 til afgangs­prø­ven.”

 

Vil du læse fle­re erfa­rin­ger?

Tagged