overblik i folkeskolen

Overblik giver kvalificerede karakterer

Erfaringer Udskoling Videoer

”Alle­re­de efter 4 uger med Uge­ske­ma har jeg meget stør­re over­blik, end jeg nogen­sin­de har haft før på det her tids­punkt,” for­tæl­ler Jan­ne, som er lærer i 10. klas­se. Hun har klas­sen i engelsk i 3 timer om ugen, og efter kun 12 timer er hun i stand til at give karak­te­rer på et kva­li­fi­ce­ret niveau.

”Det har været en stor gave for mig at arbej­de med Uge­ske­ma,” for­tæl­ler Jan­ne.

Har du lyst til at få det ind­blik, så se video­en med Jan­ne 🙂

Her kan du læse, hvad Janne fortæller:

Jeg hed­der Jan­ne Farup, og jeg arbej­der med 10. klas­se­e­le­ver. Det bety­der, at jeg får nye ele­ver hvert år, som jeg meget hur­tigt skal lære rig­tig godt at ken­de, for­di jeg skal for det før­ste hjæl­pe dem vide­re til en ung­doms­ud­dan­nel­se, og for det andet skal jeg, ret hur­tigt efter de er star­tet på sko­le­å­ret, give dem en karak­ter.

Jeg har arbej­det i seks år med 10. klas­se­e­le­ver og har ople­vet, at det kan være svært at give den før­ste karak­ter, for­di jeg er ikke nået hele vej­en rundt og har ikke fået det ful­de over­blik over, hvad de alle sam­men kan.

I år er jeg begyndt at arbej­de med Uge­ske­ma­et, og jeg har ople­vet, at jeg alle­re­de efter fire uger inde i sko­le­å­ret har fået et meget stør­re over­blik, end jeg nogen­sin­de har haft før på det her tids­punkt.

Jeg ken­der hver elev rig­tig godt alle­re­de. Jeg ken­der deres fag­li­ge niveau – deres svag­he­der og deres styr­ker. De har alle­re­de delt rig­tig man­ge per­son­li­ge ting omkring deres egen læring, og hvad de kan, og hvad de ikke kan i mit fag, så det har været en stor gave for mig at arbej­de med Uge­ske­ma­et.