positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Forældre - intro Inklusion Undervisningsdifferentiering Videoer

Jeg bli­ver nog­le gan­ge spurgt, om det er alle ele­ver, der kan fin­de ud af at arbej­de med Uge­ske­ma.

Ind imel­lem stø­der jeg på et barn, hvor det er rig­tig svært – uan­set hvor­dan vi til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen. For­skel­len er bare, at når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gjort din tid til at prø­ve af og sæt­te ini­ti­a­ti­ver i værk, som kan hjæl­pe bar­net.

Min erfa­ring er, at rig­tig man­ge ele­ver kom­mer til at fun­ge­re langt bed­re, uden jeg gør andet end at arbej­de med Uge­ske­ma. Her er der nem­lig mulig­hed for at til­pas­se under­vis­nin­gen til hver enkelt elev.

På et af mine kur­ser, for­tal­te en lærer om en af sine ele­ver, der nu laver dob­belt så meget som tid­li­ge­re. Ændrin­gen ind­t­rå­d­te, da klas­sen begynd­te at arbej­de med Uge­ske­ma bare halvan­den måned tid­li­ge­re. Inden da hav­de lærer­ne sto­re udfor­drin­ger med at få moti­ve­ret ham til at arbej­de.

Har du også en hånd­fuld ele­ver, som du har svært ved at få til at arbej­de? Eller ele­ver, som du skal dis­ku­te­re med, så du ikke har tid til at under­vi­se dem, der ger­ne vil lære noget?

Se Hen­ri­et­tes erfa­rin­ger med at få alle ele­ver akti­ve. Hun for­tæl­ler, hvor­dan hun har ople­vet posi­ti­ve for­an­drin­ger med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen efter bare én uge.