Bevægelse i undervisningen

Lettere overgang fra børnehave til skole

Børnehaveklasse Forældre - intro Omtale Videoer

Det er muligt at ska­be en meget let­te­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Bevægelse i undervisningenI bør­ne­ha­ven er alle børn i gang med man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter på sam­me tids­punkt, og bør­ne­ne har lært at væl­ge, hvad de nu har lyst til at lave.

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, er den del bragt med ind i sko­len. Det bety­der, at sko­le­hver­da­gen i langt høje­re grad lig­ner det, bar­net alle­re­de ken­der.

Når skolestarten er svær

Sko­lestar­ten kan være svær for nog­le ele­ver. Når børn krav­ler på væg­ge­ne og hæn­ger i gar­di­ner­ne, skyl­des det ofte, at bar­net har svært ved at hånd­te­re krav­si­tu­a­tio­ner.

Med Uge­ske­ma­et er der ind­byg­get et ele­ment af fri­vil­lig­hed. Det gør, at følel­sen af pres bli­ver løf­tet fra ele­vens skul­dre og erstat­tet af lyst til alle de man­ge ting, han . Han har selv ind­fly­del­se.

En lettere skolestart

Du kan begyn­de at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen når som helst i sko­le­for­lø­bet. Og du kan sag­tens begyn­de fra dag ét i din nye 0. klas­se. Gør du det, får du og ele­ver­ne en meget let­te­re sko­lestart.

Få det hur­ti­ge over­blik over Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Alle­re­de fra før­ste dag med Uge­ske­ma ople­ver Nadia, der er bør­ne­ha­ve­klas­se­le­der, at ele­ver­ne arbej­der mere mål­ret­tet og laver langt mere end hidtil.

Ro og trivsel

“Der var ro, og alle vid­ste, hvad de skul­le,” for­tæl­ler Nadia. Ele­ver­ne gik bare i gang med at arbej­de. Og ud over at du får ro i klas­sen, får du også ele­ver, der meget tid­ligt lærer at tage ansvar.

“Jeg var mål­løs! Ingen ven­te­tid – ingen tids­spild”

”Glæ­den i bør­ne­nes øjne hver gang jeg siger Uge­ske­ma, den høje­re arbejds­moral, de man­ge suc­ces­op­le­vel­ser, den nyfund­ne sel­vind­sigt hos bør­ne­ne samt tids­a­spek­tet er så til­freds­stil­len­de, at jeg varmt kan anbe­fa­le den­ne arbejds­me­to­de for alle,” skri­ver Nadia i en arti­kel i bla­det Sko­lestart.

Du kan se et af Nadi­as Uge­ske­ma­er fra bør­ne­ha­ve­klas­sen og læse den flot­te arti­kel fra Sko­lestart — Uge­ske­ma i bør­ne­ha­ve­klas­sen.

Er du for­æl­der og vil vide mere om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, kan du få det hur­ti­ge over­blik…

 
Kom med på kur­sus og få alle red­ska­ber­ne

Du kan læse mere i bogen