Finn ser forskellen med Ugeskema

Finn ser forskellen med Ugeskema

Erfaringer Undervisningsdifferentiering Videoer

Dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning er en af de ting, som er ble­vet nem­me­re. Lære­ren Finn gør sta­tus over sit før­ste hal­vår med Uge­ske­ma.

For ele­ver­ne er det frie valg mel­lem ræk­ke­føl­gen af opga­ver­ne en moti­va­tions­fak­tor, som Finn læg­ger mær­ke til. For hans egen ved­kom­men­de er en af gevin­ster­ne ved Uge­ske­ma, at det er mere over­sku­e­ligt at lave dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning.

”Jeg vil­le have haft det på sam­me måde selv, da jeg selv gik i sko­le. Det er jeg helt sik­ker på.”

Hør Finn for­tæl­le om sin ”optur” over Uge­ske­ma.