Fra Ugeskemaelev til gymnasieelev

Fra Ugeskemaelev til gymnasieelev

Erfaringer Videoer

Som gym­na­sie­e­lev har det stor betyd­ning, hvil­ket fun­da­ment der er skabt i fol­ke­sko­len. Mads for­tæl­ler, hvor­dan det var for ham at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i ind­sko­lin­gen, og hvad det bety­der for ham i dag, hvor han går på gym­na­si­et.

Noget af det Mads peger på er ansvar, selv­stæn­dig­hed og evnen til at struk­tu­re­re sit arbej­de. Og så frem­hæ­ver han selv­til­lid som noget helt cen­tralt.

Jeg blev mere selvsik­ker på min fag­li­ge kun­nen, da jeg kun­ne lave nog­le mål og en hand­le­plan for, hvor­dan jeg skul­le udvik­le mig og hele tiden hav­de mulig­hed for at juste­re på det, hvis det ikke gik, som det skul­le.
Mads, tid­li­ge­re Uge­ske­ma­e­lev — nu gym­na­sie­e­lev

Jeg kan vir­ke­lig anbe­fa­le dig at se video­en med Mads, som er en af mine tid­li­ge­re ele­ver.

Læs også artik­len fra Born­holms Tiden­de Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik og selv­stæn­di­ge ele­ver

 

Her kan du læse, hvad Mads fortæller:

En af de ting, jeg tæn­ker til­ba­ge på, når jeg tæn­ker på min ople­vel­se som elev i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, er ansvar, selv­stæn­dig­hed i en tid­lig alder – og så var Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen jo en helt ny under­vis­nings­me­to­de, hvor vi fik struk­tu­re­ret måden, vi arbej­de­de på. Det var rig­tig godt for os, for­di vi fik struk­tu­re­ret måden, vi arbej­de­de på, så vi vid­ste præ­cis, hvad det var vi skul­le lave og vig­tigst af alt, hvad det var, vi skul­le lære. Når man fra en tid­lig alder får mulig­he­den for at lave en plan for, hvad det er, man skal lave i løbet af en uge, giver det en enorm selv­stæn­dig­hed alle­re­de fra en tid­lig alder. Lige net­op det her har jeg kun­ne bru­ge gen­nem hele min sko­le­tid i for­hold til at lære at struk­tu­re­re mit arbej­de bed­re.

En af de andre ting, jeg også tæn­ker på, når jeg tæn­ker til­ba­ge på mine ople­vel­ser, er selv­til­lid. Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen gav mig mulig­hed for at arbej­de ud fra mit eget udgangs­punkt, så jeg slap for den­ne her kon­kur­ren­ce og niveauop­de­ling, der tit kan tære på selv­til­li­den. Jeg blev også mere selvsik­ker på min fag­li­ge kun­nen, da jeg kun­ne lave nog­le mål og en hand­le­plan for, hvor­dan jeg skul­le udvik­le mig og hele tiden hav­de mulig­hed for at juste­re på det, hvis det ikke gik, som det skul­le. Det her har jeg alt­så kun­ne tage med mig hele mit sko­le­liv og bru­ger det også sta­dig den dag i dag i gym­na­si­et.

En anden ting, jeg tæn­ker til­ba­ge på, det er, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen hjalp mig med at defi­ne­re min arbejds­me­to­de. Jeg gik i klas­se med min bed­ste ven, og vi arbej­de­de meget sam­men i star­ten. Det gik rig­tig fint, vi arbej­de sådan set godt sam­men, men som tiden gik, der fandt vi bare ud af, at vi hav­de to vidt for­skel­li­ge måder at arbej­de sam­men på. Han hav­de en meto­de, hvor han godt kun­ne lide at få stort set alle opga­ver gjort fær­digt for der­ef­ter at hol­de pau­se, hvor jeg mere hav­de behov for at få en puster mel­lem opga­ver­ne. Det var min arbejds­me­to­de, og den har jeg sta­dig taget med mig den dag i dag. Det gjor­de også den­gang, at jeg lær­te at arbej­de sam­men med andre og lede efter andre, der hav­de sam­me arbejds­me­to­de som mig, selv­om det ikke nød­ven­dig­vis var mine bed­ste ven­ner.

Så Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har givet mig en mas­se red­ska­ber og en mas­se meto­der, som jeg har brugt gen­nem hele min fol­ke­sko­le­tid og sta­dig bru­ger på gym­na­si­et den dag i dag. De er sim­pelt­hen bare tato­ve­ret på min rygrad.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har givet mig en mas­se red­ska­ber.
De er sim­pelt­hen bare tato­ve­ret på min rygrad.
Mads

 

Ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen giver dig mulig­hed for en hver­dag med over­skud — Få det hur­ti­ge over­blik