Læseniveau skema

Førsteklasses læsning

Jeg har haft stor glæ­de af at note­re ele­ver­nes læse­ni­veau løben­de, så ved jeg præ­cis, hvil­ke bøger jeg kan for­slå til den enkel­te elev. Du kan få et hur­tigt over­blik over læse­ni­veau­et, hvis du ind­de­ler bøger­ne i kate­go­ri­er. Det hjæl­per også ele­ver­ne til selv meget hur­tigt at fin­de ud af, hvil­ke bøger de skal væl­ge. […]

Læs mere ...

Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Sus­an­ne Chri­sten­sen har skre­vet afgang­pro­jekt fra PD i spe­ci­al­pæ­da­go­gik. I spe­ci­a­let bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ansku­et fra en teo­re­tisk syns­vin­kel ved hjælp af John Hat­tie og Andreas Helm­kes forsk­ning. I spe­ci­a­let under­sø­ger hun: ”Hvor­dan er det muligt at vur­de­re den lærings­pæ­da­go­gi­ske kva­li­tet i ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen” i en spe­ci­al­pæ­da­go­gisk ind­sats inden­for ram­mer­ne af nor­ma­lun­der­vis­ning set i for­hold til rele­vant forsk­ning, […]

Læs mere ...

Elever på Egtved Skole vilde med Ugeskema

“Det vir­ker bare”, er hoved­over­skrif­ten på de til­ba­ge­mel­din­ger, vi har fået fra Egt­ved Sko­le, der siden som­mer­fe­ri­en har været i fuld gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma. Når man bevæ­ger sig rundt på sko­len, hæn­ger der bare Uge­ske­ma­er alle ste­der. Lærer­ne giver udtryk for at have fået fri­gjort så meget under­vis­nings­tid, så de har fået over­skud […]

Læs mere ...

Et spørgsmål om tid

I går fik jeg en hen­ven­del­se fra en kvin­de, der for­tæl­ler, at hun har læst bogen med stor inter­es­se. Hun hav­de et spørgs­mål: ”Når en akti­vi­tet i Uge­ske­ma­et f.eks. er afsat til at tage tre timer, hvor­dan ved ele­ver­ne så, at tiden er brugt?” Mit svar er, at nog­le ele­ver arbej­der hur­tigt, andre er mere […]

Læs mere ...