inklusion i undervisningen

Efteruddannelse lærer — Få redskaber til din dagligdag med skolereform og inklusion

Inklusion Klassetrivsel Undervisningsdifferentiering

Har du styr på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS?

 

- eller kunne du tænke dig at få det?

inklusion i undervisningenPower og energi                                Fra stress til overskud                              Forklaringer og svar

På mine kur­ser får du red­ska­ber til, hvor­dan under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion kan lade sig gøre i PRAKSIS. Du kan nå de 10.000 ting, du skal som lærer og leve op til alle kra­ve­ne i den nye sko­lere­form – og sam­ti­dig beva­re dit eget over­skud! 🙂

“Det her Uge­ske­ma er gaven til fol­ke­sko­len og et fan­ta­stisk arbejds­red­skab til vores sko­lere­form. Det giver en dag, hvor bør­ne­ne er medstem­men­de og bli­ver udvik­let & imø­de­kom­met der, hvor de er i deres udvik­ling.”  
Kur­sist

Jeg har åbnet for til­mel­ding på mine åbne kur­ser i Køben­havn, Aal­borg, Oden­se og Hor­sens, og jeg glæ­der mig til en for­ry­gen­de dag sam­men med dig og dine kol­le­ga­er  🙂

Efteruddannelse lærer

 
Find et kur­sus nær mig

Få kur­sus på sko­len
 
Læs mere om de enkel­te kur­ser…
Læs om de for­skel­li­ge kur­ser og sam­men­sæt dit kur­sus­for­løb

”Det er fak­tisk det for­løb, der har givet mest skole­ud­vik­ling i mine 40 år i sko­len” 
Skole­le­der

Jeg kom­mer selv­føl­ge­lig også meget ger­ne og hol­der kur­sus på din sko­le.