UgeskemaRevolutionen - Alt det overskud

Alt det overskud – kan det nu også passe

Erfaringer Klasseledelse Overskud

Jeg ved godt, at det lyder rosen­rødt og næsten som en uop­nå­e­lig ønskedrøm, når jeg for­tæl­ler, at det fak­tisk kan lade sig gøre med både under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion, klas­se­le­del­se og over­skud i din hver­dag i fol­ke­sko­len. Kan det nu også pas­se med alt det over­skud, tæn­ker du måske.

Kan det nu også pas­se med alt det over­skud

resultater og overskud Der­for har jeg lyst til at vise dig, hvil­ke erfa­rin­ger lære­re og pæda­go­ger har gjort sig med at føre Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ud i livet i deres prak­ti­ske hver­dag på sko­len.

overskud ved undervisningsdifferentieringKur­si­ster­ne kom­mer fra man­ge for­skel­li­ge sko­ler. Nog­le har været i gang med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i få uger, andre i fle­re år. Det, der er fæl­les for dem alle, er, at de har gen­nem­ført kur­set ”Skab over­skud i hver­da­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen”.

Alle udfor­drin­ger omkring over­skud og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring er ryd­det af vej­en, og du kan se, hvil­ke posi­ti­ve effek­ter kur­si­ster­ne har fået.

Som du kan se, er der sta­dig et par udfor­drin­ger omkring inklu­sion og klas­se­le­del­se. På kur­set ”Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen” fik vi udryd­det de sid­ste for­hin­drin­ger 🙂 og alle gik fra kur­set med en indi­vi­du­el plan for selv at kom­me et skridt vide­re i den rig­ti­ge ret­ning.

 

overskud i hverdagen

Vil du også have over­skud

Kun­ne du også tæn­ke dig at få over­skud og leve op til alle sam­fun­dets for­vent­nin­ger om under­vis­ning­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se, så til­meld dig kur­set.