tillid til eleverne

Tillid til eleverne

Klasseledelse

overblik over eleverDet kræ­ver til­lid til ele­ver­ne, når du arbej­der med Uge­ske­ma. Du kan måske kom­me til at føle, at du mister sty­rin­gen. Det gør du selv­føl­ge­lig ikke.

Ele­ver­ne plan­læg­ger deres eget arbej­de og væl­ger selv i hvil­ken ræk­ke­føl­ge, de løser opga­ver­ne. De væl­ger alt­så ikke om de arbej­der – kun ræk­ke­føl­gen. Under­vejs har du god tid til at gå rundt blandt ele­ver­ne, se hvad de laver og gui­de dem i pro­ces­sen.

Du bru­ger Uge­ske­ma­et som sty­rings­red­skab til at føl­ge, hvor langt hver enkelt elev er kom­met med arbej­det. Hvis det viser sig i star­ten, at der er et par ele­ver, der ikke laver det det skal, er det kun et par styk­ker, der skal gui­des og kon­trol­le­res.

 

Læs mere om arbej­det med Uge­ske­ma