Vil børn lære

Er Ugeskema svaret? — på folkeskolereformen

Folkeskolereform Forældre - intro Omtale

En stil­le revo­lu­tion er i gang ude på sko­ler­ne. I en tid, hvor alle taler om Fol­ke­sko­lere­for­men, har hund­re­de­vis af lære­re, pæda­go­ger og hele sko­ler valgt at ændre deres under­vis­nings­form radi­kalt.

Vil børn lære
Afde­lings­le­der Jakob Busch er begej­stret og siger:
“Tænk, hvis dét at arbej­de i Uge­ske­ma kan gøre, at man som elev fin­der ud af, at det er en god ide at star­te med en af de svæ­re opga­ver, i ste­det for at ven­te til sidst på ugen. Og tænk, hvis de kan tage den erfa­ring med vide­re ud i deres liv!”

Det var en visio­nær sko­le­be­sty­rel­se på Spar­kær og Møn­sted sko­le, der til­ba­ge i 2012 beslut­te­de fem del­prin­cip­per, der skal ”sik­re, at alle børn opnår den bedst tæn­ke­li­ge fag­li­ge og soci­a­le læring”. Nu arbej­der hele sko­len med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen på år 2.

De to sko­ler mener, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er det per­fek­te grund­lag for at gen­nem­fø­re Fol­ke­sko­lere­for­men og leve op til måle­ne i den nye fol­ke­sko­le­lov: At bør­ne­ne bli­ver så dyg­ti­ge som de kan.

Sko­lere­form er for­an­dring, og hvis vi bare til­pas­ser den til det eksi­ste­ren­de, bli­ver den måske hånd­ter­bar men uden mening.

Er Ugeskema svaret på folkeskolereformen“Vi ser for­an­dring som en udvik­ling mod noget nyt, og det kræ­ver nye ske­ma­er, vi kan arbej­de i. For hvis alle ele­ver skal bli­ve så dyg­ti­ge, som de kan, er det ikke nok at give dem en lidt læn­ge­re sko­le­dag og ellers gøre det sam­me som før”, siger afde­lings­le­der Jens Johan­sen.
Cita­ter­ne er fra bla­det Sko­le­be­sty­rel­sens tema­num­mer om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Tak til Kommuneforlaget

Jeg er ble­vet inter­viewet til tema­num­me­ret af jour­na­list Annet­te Wiborg, der er redak­tør på bla­det Sko­le­be­sty­rel­sen, som udgi­ves på Kom­mu­ne­for­la­get.

Jeg er tak­nem­me­lig for, at Kom­mu­ne­for­la­get har givet mig til­la­del­se til at dele hele tema­num­me­ret med jer. Tak til alle jer ude på sko­ler­ne, der er med til at ska­be revo­lu­tio­nen.

Vil du se mere, har jeg fundet lidt, der måske har din interesse:

Spar­kær og Møn­sted sko­lers video til for­æl­dre:
En ny prak­sis… En ny hver­dag… En ny sko­le…

TV2 Østjyl­lands nyheds­indslag:
Sko­le­e­le­ver bestem­mer selv over deres ske­ma

Arti­kel til for­æl­dre:
Ori­en­te­ring til for­æl­dre om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen


Er du skoleleder, har du måske interesse i disse videoer:

Skole­le­der Dag­ny Mad­sen:
Red­ska­ber til både fol­ke­sko­lere­form og lov om arbejds­tid

Inspira­tion til orga­ni­se­ring:
Lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se