Overskud og trivsel i skolen

Erfaringer Overskud

Fra “træt med træt på” til overskud på 3 uger

Lou­i­se for­tæl­ler, hvor­dan hun er gået fra ”træt med træt på” til over­skud på kun 3 uger 🙂

”Tak.… Jeg har ver­dens skøn­ne­ste, lar­men­de, liv­li­ge, for­skel­li­ge og opmærk­som­heds­sø­gen­de ele­ver i 3. klas­se… Tit har jeg tænkt pyh ha… Træt med træt på. Og sta­dig ikke nået rundt til alle…

Vi har nu i mate­ma­tik­ti­mer­ne star­tet Uge­ske­ma­et, og unger­ne ELSKER det… JEG ELSKER DET!!!

I dag ople­ve­de jeg, fle­re selv var gået i gang… “ja vi ER alt­så star­tet”… som en dreng sag­de…

Ja vi ER altså startet

Så tak for­di I deler jeres viden og prak­si­ser­fa­rin­ger med alle os andre.Undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse i PRAKSIS

Jeg har ikke været på kur­sus — kun læst bogen, men alli­ge­vel var det ikke svært at kom­me i gang… Eller jo det var svært at tæn­ke — tør jeg give slip på kon­trol­len… (sådan hav­de jeg det) men fak­tisk har jeg opda­get alle­re­de nu på 3. uge, at jeg har “gen­vun­det” kon­trol­len. Så Uge­ske­ma­et er kom­met for at bli­ve i min ver­den, ingen tvivl om det.”

Jeg bli­ver fan­ta­stisk GLAD over at få sådan en besked 🙂